Το έργο ATHENA – Προσεγγίσεις αξιοποίησης του υψηλού επιχειρηματικού δυναμικού μεταναστριών γυναικών με σκοπό την κοινωνική και οικονομική τους ενσωμάτωση, πραγματοποίησε την εναρκτήρια εκδήλωσή του με τη διεξαγωγή διήμερούς συνάντησης μεταξύ των εταίρων στις 17 και 18 Φεβρουαρίου.
Το έργο ΑΘΗΝΑ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Ένταξης και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποσκοπεί στη μείωση του ενταξιακού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών μεταναστών, βελτιώνοντας τη γυναικεία μεταναστευτική επιχειρηματικότητα μέσω της ενίσχυσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, των σχετικών πολιτικών, καθώς και της στήριξης γυναικών μεταναστριών επιχειρηματιών. Το έργο ΑΘΗΝΑ θα υλοποιηθεί στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία και την Ισπανία με στόχο την παραγωγή κοινής γνώσης, τον εντοπισμό καλών πρακτικών και την περαιτέρω ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω της προετοιμασίας νέων υπηρεσιών στις χώρες υποδοχής. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο στον ακόλουθο σύνδεσμο.