Το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε «Training on Female Migrant Entrepreneurship (FME) for professionals in the fields of entrepreneurship and migrant support» στις 14 Σεπτεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του και διαδικτυακά, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ATHENA – Approaches To valorise the High ENtrepreneuriAl potential of migrant women to contribute to their social and economic integration. Εκπρόσωποι οκτώ ιδρυμάτων με έδρα την Ελλάδα που προσφέρουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, υπηρεσίες γενικής υποστήριξης για μετανάστες, καθοδήγηση, ή που έχουν δεσμούς με ιδρύματα οικονομικής υποστήριξης παρακολούθησαν την εκπαίδευση και συνέβαλαν στις συζητήσεις.
Η ομάδα ATHENA του ΕΛΙΑΜΕΠ ξεκίνησε το πρόγραμμα με ερευνητικά ευρήματα από το έργο ATHENA, το οποίο ακολούθησε παρουσίαση από τη Συνεργάτη Προστασίας Αναστασία Παπαναστασίου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με θέμα «Θέματα φύλου στην ελληνική αγορά εργασίας και επιχειρηματικότητα». Ο Βασίλειος Μπέλλης του Αναπτυξιακού Οργανισμού Καρδίτσας Α.Ε μίλησε για τη «Χαρτογράφηση των χρηματοοικονομικών σχημάτων στην Ελλάδα» καθώς και για την ανάπτυξη ενός εργαλείου κοινωνικής χρηματοδότησης στην Ελλάδα και ο Διευθυντής του ALBA Hub για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη Αλέξιος Κομσέλης έθεσε βασικά σημεία για «Γραφειοκρατική και Λογιστικά Θέματα στην Ελλάδα», που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και η επακόλουθη ζωηρή συζήτηση θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής σχετικά με τις ανάγκες πρόσθετης υποστήριξης για γυναίκες μετανάστριες επιχειρηματίες στην Ελλάδα, στις χώρες εταίρους ATHENA και στην Ευρώπη συνολικά. Το έργο ATHENA χρηματοδοτείται από το AMIF (αριθμός έργου: 957906) και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του έργου στη διεύθυνση www.athenaproject.net