Το ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Έρευνας Οικονομικής Πολιτικής της Τουρκίας – The Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV) και το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας – Regional Cooperation Council (RCC), διοργάνωσε διαδικτυακά σεμινάρια για τη Στρατηγική της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 2030.

Τα Σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων για τη Στρατηγική 2030 για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στόχος των Σεμιναρίων είναι να παρουσιαστεί και να συζητηθεί με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών από τις δεκατρείς (13) χώρες της ΝΑ Ευρώπης, η Στρατηγική σε σχέση με την προσαρμογή των εμπλεκόμενων χωρών στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), ώστε να συμβάλουν στη διαδικασία, με τις ιδέες, τις προτάσεις και την ανατροφοδότησή τους, η οποία θα συμπεριληφθεί και στο τελικό κείμενο.

Η Στρατηγική της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 2030 είναι μια περιφερειακή στρατηγική, βασισμένη σε τρεις βασικούς πυλώνες: Ευημερία, Άνθρωποι, Ειρήνη και Συνεργασία. Σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ και την Ατζέντα 2030, η Στρατηγική στοχεύει στην παροχή ενός περιεκτικού και βιώσιμου αναπτυξιακού πλαισίου πολιτικής για την περιφερειακή συνεργασία μαζί με τις στρατηγικές και παρεμβάσεις με γνώμονα την προσχώρηση στην ΕΕ.

Στα Σεμινάρια συμμετείχαν εκπρόσωποι οργανισμών, ιδρυμάτων, τοπικών αρχών και επαγγελματίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών και του ακαδημαϊκού κόσμου.