Στην προσπάθειά της να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει οκταμελή Ομάδα Υψηλού Επιπέδου υπό την προεδρία της κ. Mary McAleese, πρώην Προέδρου της Ιρλανδίας. Μέλος της είναι ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης. Η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου εκπόνησε, ύστερα από τέσσερις συναντήσεις στις Βρυξέλλες, τη Ρώμη, και το Δουβλίνο από το Σεπτέμβριο του 2012 μέχρι το Μάρτιο του 2013, ειδική μελέτη, με τίτλο: «Βελτιώνοντας την ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης στα Aνώτατα Eκπαιδευτικά Iδρύματα της Ευρώπης», η οποία βρίσκεται πλέον στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην εν λόγω έκθεση, αν και αναγνωρίζονται οι διαφορές των εκπαιδευτικών συστημάτων στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίδεται έμφαση στη δυνατότητα κοινών προσεγγίσεων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχοι θεωρούνται, μεταξύ άλλων, η εξασφάλιση του διεθνούς χαρακτήρα των προγραμμάτων, η προώθηση των αξιών και η όξυνση της κριτικής ικανότητας που ενθαρρύνουν τη διαρκή μάθηση. Συγκεκριμένα, υπάρχουν δεκαέξι σημεία για τη στήριξη τόσο της διδασκαλίας όσο και της έρευνας, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες προτάσεις:

  • Οι δημόσιες αρχές πρέπει να εγγυώνται την ύπαρξη και διατήρηση ενός βιώσιμου πλαισίου λειτουργίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
  • Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα χρειάζεται να έχει βασική του προτεραιότητα την κατάρτιση και υλοποίηση στρατηγικής για τη διαρκή βελτίωση της διδασκαλίας και έρευνας και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη πιθανά σχόλια και παρατηρήσεις φοιτητών που εντοπίζουν προβλήματα στη λειτουργία του
  • Με ορίζοντα το 2020 θα πρέπει το διδακτικό προσωπικό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να διαθέτει  πιστοποιημένη παιδαγωγική/διδακτική εμπειρία ως προαπαιτούμενο για να εργάζεται σε αυτά. Επίσης, η πρόσληψη και προαγωγή του χρειάζεται να έχει ως σημαντικό κριτήριο την απόδοσή στη διδασκαλία
  • Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα χρειάζεται να βοηθούν τους διδάσκοντες να παρακολουθούν τα νέα τεχνολογικά δεδομένα της ψηφιακής εποχής, και να προσαρμόζουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους σε αυτά
  • Οι επικεφαλής των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πρέπει να αναγνωρίζουν και να επιβραβεύουν [για παράδειγμα με ερευνητικές υποτροφίες] την αποτελεσματική συμβολή των διδασκόντων στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ταυτόχρονα, χρειάζεται να αναδεικνύουν το διεπιστημονικό χαρακτήρα των σπουδών ώστε οι φοιτητές να μπορούν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να οξύνουν την κριτική τους σκέψη και να δίνουν έμφαση σε στοιχεία επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
  • Τα προγράμματα διδασκαλίας χρειάζεται να καταρτίζονται,  να ανανεώνονται και να εμπλουτίζονται με νέα στοιχεία πάνω στη βάση διαλόγου μεταξύ των διδασκόντων, των φοιτητών, των αποφοίτων και ανθρώπων της αγοράς. Πρέπει, ακόμα, να αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στη διεθνή διάσταση τους με την καθιέρωση, μεταξύ άλλων, την εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας
  • Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι αρμόδιοι πολιτικοί σε εθνικό επίπεδο χρειάζεται – σε συνεργασία με τους φοιτητές – να δημιουργήσουν σύστημα παρακολούθησης της πορείας τους τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών όσο και μετά από αυτές. Επίσης, η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών ως προς τη μάθηση πρέπει να γίνεται αφού πρώτα έχουν τεθεί και συμφωνηθεί από το ακαδημαϊκό προσωπικό της σχολής τους σαφείς στόχοι
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμβάλει συστηματικά στην προώθηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, της συνεχούς κατάρτισης του ακαδημαϊκού προσωπικού και της συλλογής δεδομένων που επηρεάζουν την ποιότητα της διδασκαλίας και μάθησης. Κρίνεται απαραίτητη η ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Διδασκαλίας και Μάθησης.

 Μέλη της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου

Mary McAleese, πρώην Πρόεδρος της Ιρλανδίας (1997-2011)

Agneta Bladh, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής στο Jönköping School of Health Sciences

Vincent Berger, Πρόεδρος του Πανεπιστημίου Paris Diderot

Christian Bode, πρώην Γενικός Γραμματέας του DAAD (1990-2010)

Jan Muehlfeit, Πρόεδρος της Microsoft Europe

Tea Petrin, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα

Alessandro Schiesaro, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης La Sapienza

Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ολόκληρη η έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου είναι διαθέσιμη εδώ.