Η Άννα Τριανταφυλλίδου και η Μαρίνα Νικόλοβα επισημαίνουν νέες πρωτοβουλίες, δράσεις και ανακοινώσεις που αφορούν στην Ελλάδα, απο τον Ευρωπαϊκό ιστοχώρο για την Κοινωνική Ένταξη (European Web Site on Integration).

Με απόφαση Y359 του Πρωθυπουργού, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 1650/25 Ιουλίου 2011, συστάθηκε Ομάδας Εργασίας για την μετανάστευση και ορίστηκαν τα μέλη της. Η Ομάδα εργασίας έχει ως αντικείμενο την υποβοήθηση του έργου του Πρωθυπουργού αναφορικά με το στρατηγικό σχεδιασμό της μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας. Με το έργο της διευκολύνει και υποστηρίζει την κατάρτιση επιμέρους πολιτικών που αφορούν ιδίως: τη σύνδεση της μετανάστευσης με τις αναπτυξιακές ανάγκες της Χώρας και τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς εργασίας, την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, την υιοθέτηση εργαλείων διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, την πρώτη υποδοχή των μεταναστών και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ασύλου, την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Πρόεδρος της ομάδας εργασίας είναι ο καθ. Θωμάς Μαλούτας, αντιπρόεδρος – η καθ. Άννα Τριανταφυλλίδου, (επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας για τη μετανάστευση του ΕΛΙΑΜΕΠ) και άλλα εννέα μέλη. Την σχετική απόφαση μπορείτε να διαβάσετε εδώ.