Ο Καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος έγραψε το κείμενο με θέμα: «The Real Social Challenge Is Kickstarting Growth» στο Social Europe. Στην ανάλυσή αξιολογεί τις δυνατότητες ανάπτυξης στην Ευρώπη και εστιάζει στα σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.