Δραστηριότητες της έδρας UNESCO για την κλιματική διπλωματία.