Το ΕΛΙΑΜΕΠ υιοθετεί ένα Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (GEP)

Τον Απρίλιο του 2019, το ΕΛΙΑΜΕΠ υιοθέτησε για πρώτη φορά ένα Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων. H ισότητα των φύλων και η εξάλειψη των διακρίσεων προσδιορίζονται ως βασικές αρχές του Οργανισμού μας, παράλληλα τις αξίες της αξιοκρατίας και της αριστείας. Με αυτό το Σχέδιο Δράσης, το ΕΛΙΑΜΕΠ υλοποιεί μία σειρά από συγκεκριμένες δράσεις που σκοπό έχουν να προάγουν έμπρακτα την ισότητα των φύλων. Αφορούν τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων του ΕΛΙΑΜΕΠ, τα όργανα λήψης αποφάσεων, και το περιεχόμενο της έρευνας και των προτάσεων πολιτικής. Περιλαμβάνουν αλλαγές στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Οργανισμού, τη συλλογή δεδομένων με βάση το φύλο, και την ενίσχυση της διάστασης του φύλου στην έρευνα που εκπονεί.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι περήφανο που προχώρησε στη διαμόρφωση ενός τέτοιου Σχεδίου Δράσης το οποίο ευθυγραμμίζει τον Οργανισμό μας με την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία. Το σχέδιο αυτό  είναι ένα  εργαλείο “ήπιας πολιτικής” που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προτρέπει τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων και όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου στις εσωτερικές δομές και λειτουργίες τους.

Το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων διαμορφώθηκε στη βάση μιας αρχικής εκτίμησης της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με το φύλο στο ΕΛΙΑΜΕΠ, την οποία επέβλεψε η Δρ. Ντία Αναγνώστου, Κύρια Ερευνήτρια, στο πλαίσιο του έργου TARGET που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ (https://www.gendertarget.eu/).

Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι πρόθυμο να μοιραστεί την εμπειρία του και την τεχνογνωσία του με άλλους Οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό που ενδιαφέρονται για τη διαμόρφωση ενός Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, ειδικά στον τομέα της έρευνας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ντία Αναγνώστου ([email protected]) και την Ελισάβετ Φωκά ([email protected]).