H θέση περιλαμβάνει, διοικητική υποστήριξη και πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα καθώς και κάποιες μετακινήσεις εκτός έδρας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για σύντομα χρονικά διαστήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και να έχουν χρονική διαθεσιμότητα με επί τόπου εργασία απασχόλησης και συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, Καθηγητή Σπύρο Μπλαβούκο, και τη διοικητική ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, και είναι διαθέσιμη από την 1η Φεβρουαρίου 2024 και για 11 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης, εφόσον εξασφαλισθεί η αντίστοιχη χρηματοδότηση.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 11 Ιανουαρίου 2024

Αντικείμενο εργασίας

 • Διοικητική υποστήριξη Προγράμματος (παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων, time-sheets)
 • Συμμετοχή στην παραγωγή των παραδοτέων του Προγράμματος:
  • σύνταξη εκθέσεων πεπραγμένων (reports)
  • επιμέλεια αξιολογήσεων (συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στατιστικών δεδομένων)
  • σύνταξη αναφορών προόδου προς τον Επικεφαλής του προγράμματος και τον χρηματοδότη
 • Σχεδιασμός, διοργάνωση και συντονισμός δράσεων και εκδηλώσεων σε συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα του Ιδρύματος (διαμόρφωση ενημερωτικού υλικού, επικοινωνία με προμηθευτές, λήψη προσφορών, αναζήτηση χώρου, μέριμνα για υλικοτεχνική υποστήριξη, αποστολή προσκλήσεων στους συμμετέχοντες κ.ά.)
 • Παρακολούθηση, διαχείριση και απολογισμός της προόδου των έργων που υλοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
 • Συντονισμός ασκούμενων σε συνεργασία με τον επικεφαλής του Προγράμματος
 • Καταγραφή, οργάνωση και παρακολούθηση αιτημάτων χρηματοδότη
 • Επικοινωνία με τα αρμόδια τμήματα του Ιδρύματος για τις ανάγκες του προγράμματος
 • Επικοινωνία με οργανώσεις, ιδρύματα, ομάδες νέων και άλλους φορείς σε ό,τι αφορά το Πρόγραμμα και τη διάχυση των δράσεων και αποτελεσμάτων (outreach procedure)
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας, καταγραφή πρακτικών και διατήρηση αρχείου επικοινωνίας
 • Επικοινωνία με εταίρους και συνεργάτες του προγράμματος, όπου απαιτείται 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο σπουδών στις Πολιτικές ή Κοινωνικές Επιστήμες, Ευρωπαϊκές σπουδές ή Διεθνείς Σχέσεις ή συναφή αντικείμενα. Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ή διεξαχθείσα διδακτορική έρευνα θα συνεκτιμηθεί θετικά
 • Απαραίτητη γνώση σχετικά με θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδιαφέρον για συνεχή ενημέρωση αναφορικά με τις τρέχουσες εξελίξεις και το διάλογο για το Μέλλον της ΕΕ
 • Τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην διοικητική υποστήριξη, διαχείριση προγραμμάτων και την έρευνα και τη συγγραφή ερευνητικών αναφορών σε σχετικά αντικείμενα. Πιστοποίηση σε project management θα συνεκτιμηθεί θετικά
 • Άριστη γνώση Η/Υ και χρήση/αξιοποίηση πολυμέσων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εμπειρία στην επικοινωνιακή υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και/ή ερευνητικών ομάδων θα συνεκτιμηθεί θετικά
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (γραπτό και προφορικό λόγο) με ιδιαίτερη έμφαση στην Αγγλική γλώσσα καθώς αποτελεί τη κύρια γλώσσα εργασίας του προγράμματος

Κατάθεση δικαιολογητικών

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης «EUProgram24», επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Mια επιστολή ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση. Η επιστολή θα πρέπει να επεξηγεί πώς η εργασιακή εμπειρία συνδέεται με τη θέση και πώς ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να ανταποκριθεί στη περιγραφή καθηκόντων.
 • Tο βιογραφικό τους σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την παρούσα πρόσκληση προσόντα)
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (συστατικές επιστολές εφόσον ζητηθούν).

Όσοι/ες κριθούν κατάλληλοι/ες θα κληθούν σε συνέντευξη. 

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.