Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ επιθυμεί να συμπεριλάβει στην ομάδα του μια/έναν εκπαιδευόμενη/ο για την θέση του εικονολήπτη-μοντέρ μερικής απασχόλησης, ο οποίος θα αναλαμβάνει την μαγνητοσκόπηση των εκδηλώσεων του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθώς και την επεξεργασία και μοντάζ των βίντεο. 

Η θέση είναι μη-αμειβόμενη και διαθέσιμη από τις 15 Νοεμβρίου 2019 και για τρεις (3) έως έξι (6) μήνες.   

Απαιτούμενα προσόντα: 

  • Τελειόφοιτοι ή επί πτυχίω Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή/και επαγγελματικών σχολών εικονοληψίας ή/και μοντάζ   
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική) 
  • Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του διαδικτύου 
  • Γνώση Προγραμμάτων, 3d Studio Max και After Effects 
  • Καλή επικοινωνία, επιμέλεια και ανεπτυγμένη ικανότητα ομαδικής εργασίας 
  • Οργάνωση, παρατηρητικότητα, υπομονή και ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης 
  • Κριτική σκέψη, επινοητικότητα και συνδυαστική ικανότητα 
  • Επιδεξιότητα και αισθητική αντίληψη 
  • Δεξιότητα με τα ηλεκτρονικά μέσα και κινηματογραφική και τηλεοπτική παιδεία. 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και τις 12 Νοεμβρίου 2019 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί για ποιους λόγους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση eliamep@eliamep.gr, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης COM-2019 

 

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.   
 
** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία