Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος EPACE-EU Enhancing Public Awareness and Civic Engagement in the EU, το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά τρεις (3) εκπαιδευόμενους (μερικής απασχόλησης).

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EPACE-EU (Enhancing Public Awareness and Civic Engagement in the EU) στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής των πολιτών σε διαβουλευτικές δημοκρατικές διαδικασίες μέσω συμμετοχικών δράσεων και εκδηλώσεων.

Η θέση είναι αμειβόμενη και διαθέσιμη από την 1η Φεβρουαρίου2024 και για έξι (6) μήνες, με τη δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το τέλος του έτους.

H αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται αμέσως μετά την αποστολή τους και οι συνεντεύξεις με όσες/ους προκριθούν στην τελική φάση επιλογής θα ακολουθήσουν άμεσα.

Αντικείμενο Εργασίας:

 • Διοικητική υποστήριξη διαχειριστών του προγράμματος
  • Παρακολούθηση και καταγραφή των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Υποστήριξη στην προετοιμασία και υλοποίηση εκδηλώσεων (με φυσική παρουσία ή/και διαδικτυακά) όπως, αποστολή και παρακολούθηση προσκλήσεων σε συμμετέχοντες, επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων των συνεδριακών χώρων, κάλυψη και υποστήριξη στη διοργάνωση συμμετοχικών διαλόγων κ.α.
  • Οργάνωση πρακτικών των εκδηλώσεων
  • Μετάφραση κειμένων
  • Περιορισμένη έρευνα
  • Συγγραφή πρακτικών από συναντήσεις της ομάδας έργου
  • Υποστήριξη στην προετοιμασία του ενημερωτικού υλικού

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική)
  • Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του διαδικτύου για έρευνα

Εμπειρία στη διοργάνωση και επικοινωνία δράσεων ή εκδηλώσεων
• Ενδιαφέρον για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
• Καλή επικοινωνία και ανεπτυγμένη ικανότητα ομαδικής εργασίας
• Η γνώση δημιουργίας και επεξεργασίας βίντεο καθώς και προγραμμάτων δημιουργίας γραφικών /infographics θα εκτιμηθεί θετικά.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και την 15η Ιανουαρίου 2024

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί για ποιους λόγους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση europeanprogramme@eliamep.gr, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης EPACE-2024.

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.