Η παρούσα έκθεση παρέχει μια αναλυτική αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης και των αποτελεσμάτων που αυτές έχουν στην περίπτωση της Ελλάδας. Εστιάζει συγκεκριμένα στη θέση και στις ανάγκες τριών ομάδων μεταναστών οι οποίοι, για διάφορους λόγους, θεωρούνται συχνά ως ιδιαίτερα ευάλωτοι: γυναίκες, παιδιά και θύματα εμπορίας ανθρώπων. Οι πολιτικές και τα προγράμματα για την ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν αυτές οι τρεις ευάλωτες ομάδες μεταναστών; Για την απάντηση αυτού του ερωτήματος, η παρούσα αναφορά περιγράφει και αξιολογεί, τόσο Α) το γενικό εθνικό πλαίσιο για την ένταξη των μεταναστών, καθώς και τον βαθμό στον οποίο οι υπάρχουσες νομικές διατάξεις και τα πλαίσια πολιτικής λαμβάνουν υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες και συνθήκες αυτών των ιδιαίτερα ευάλωτων υπο-ομάδων, και Β) τον βαθμό στον οποίο η επιλογή και η εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας, των πολιτικών και των πρακτικών συμβάλλουν στην ένταξη των μεταναστών γυναικών, των παιδιών και των θυμάτων εμπορίας στην Ελλάδα, με βάση μετρήσιμους δείκτες. Η αξιολόγηση των ενταξιακών αποτελεσμάτων βασίζεται στη συλλογή ποσοτικών (στατιστικών) δεδομένων σχετικά με τα επίπεδα ένταξης καθεμιάς από τις τρεις ευπαθείς ομάδες μεταναστών, σε σύγκριση με τις ακόλουθες ομάδες: γυναίκες σε σύγκριση με άνδρες μετανάστες. γυναίκες σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό των γυναικών (αυτόχθονες γυναίκες). παιδιά μετανάστες σε σύγκριση με το σύνολο των αυτοχθόνων παιδιών.

Συγγραφείς: Ντία Αναγνώστου, Έντα Γκέμη

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση εδώ