Και μόνο το γεγονός της ύπαρξης του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος από τον Ιανουάριο του 1999, μετά από 30 χρόνια αγώνων και προσπαθειών των ιδρυτικών κρατών μελών του ευρώ, αποτελεί μια μεγάλη κατάκτηση της Ευρώπης. Όμως το ευρώ δεν γεννήθηκε ως ένα πλήρες νόμισμα, μιας πλήρους οικονομικής και νομισματικής ένωσης, αλλά γεννήθηκε ως ένα νόμισμα χωρίς το δικό του  Κράτος! Σήμερα όμως το ευρώ, εφοδιασμένο με την εμπειρία που απέκτησε τόσο στα χρόνια της ευφορίας 2000-2008, όσο και στα χρόνια της κρίσης μετά τον Σεπτέμβριο του  2008, προσπαθεί να αποκτήσει το δικό του κράτος. Δηλαδή, μια ευρωζώνη που θα μετασχηματισθεί σταδιακά σε πλήρη Ένωση Κρατών, ένωση πολιτική και κοινωνική, οικονομική και νομισματική. Κατά την εκτίμησή μας η Ένωση των Κρατών μελών του ευρώ θα έχει προχωρήσει σημαντικά με ορίζοντα το 2025, με βάση τις κατευθύνσεις και το χρονοδιάγραμμα που πρότειναν οι πέντε  Πρόεδροι της ΕΕ τον Ιούνιο του 2015 ( Πρόεδροι της Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ευρωζώνης). Έχουμε επίσης την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να ξεπεράσει τα σημερινά της προβλήματα, και ότι θα είναι και στο μέλλον πάντα  μέλος της ολοκληρωμένης και πλήρους Ένωσης του ευρώ. Για το σκοπό αυτό προτείνουμε να προχωρήσει η Ελλάδα, με τη βοήθεια της ΕΕ, πέρα από το 3ο Πρόγραμμα- Μνημόνιο  προσαρμογής, στην επεξεργασία και εφαρμογή του δικού της Ελληνικού Σχεδίου Δράσης για την ανασυγκρότηση του παραγωγικού τομέα και την επίτευξη βιώσιμης και διατηρήσιμης, και όχι μόνο πρόσκαιρης ανάπτυξης.

Συμπερασματικά, η γηραιά Ήπειρος βρίσκεται σήμερα μπροστά σε πολλαπλές και σημαντικές προκλήσεις , οικονομικές και πολιτικές, γειτνίασης και μεταναστευτικών ροών, της παγκοσμιοποίησης και των πολλαπλών διαστάσεών της, της τεχνολογικής επανάστασης και της πλήρους μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην κυκλική οικονομία, κλπ. Τις προκλήσεις αυτές, που απαιτούν επαρκείς απαντήσεις, τις αντιμετωπίζει τόσο η Ευρώπη στο σύνολό της, όσο και η ευρωζώνη. Αυτές όμως οι απαντήσεις απαιτούν και μια νέα προοπτική και ένα φιλόδοξο όραμα από τους πολίτες ιδίως της ευρωζώνης, που έχει ήδη κάνει τα πρώτα σημαντικά βήματα, για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η προοπτική και το όραμα θα πρέπει να στηριχθούν στις κοινές και αιώνιες πια αξίες της Ευρώπης, αξίες ανθρωπιστικές, δημοκρατικές και Συνταγματικές. Η εφαρμογή των αξιών αυτών στο πλαίσιο της σημερινής Ευρωζώνης, θα πρέπει να καταλήξει στην επεξεργασία και έγκριση από τους αντιπροσώπους των λαών των Κρατών Μελών της, ενός πραγματικού Συντάγματος ομοσπονδιακού τύπου. Έτσι, η ευρωζώνη θα ξεπεράσει τη σφαίρα της συνεργασίας Κρατών στο πλαίσιο του Διεθνούς δικαίου, και θα μεταμορφωθεί σε μια πλήρη Ένωση ομοσπονδιακού τύπου.

Κείμενο Εργασίας 75/2016: Η ευρωζώνη στο δρόμο της ολοκλήρωσης

Συγγραφέας: Γεώργιος Κολυβάς