Έφη Φωκά, 
eds. Jeroen Temperman, T. Jeremy Gunn και Malcolm D. Evan, Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Ελευθερία Θρησκείας ή Πίστεως: Τα 25 Χρόνια από τον Κοκκινάκη, Brill, 2019, 388-418
Το παρόν κεφάλαιο βασίζεται σε έρευνες που αποσκοπούν στην διερεύνηση της επιρροής στον θρησκευτικό πλουραλισμό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά από τη βάση: έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το άμεσο αποτέλεσμα του Δικαστηρίου όσον αφορά την εφαρμογή ή όχι, των αποφάσεών του μέσω της αλλαγής πολιτικής που έχουν θεσπίσει οι εθνικές κυβερνήσεις, αλλά έχουμε λίγη γνώση των έμμεσων αποτελεσμάτων του Δικαστηρίου όσον αφορά το κατά πόσο και σε ποιο βαθμό η νομολογία του Δικαστηρίου κινητοποιεί τους φορείς σε επίπεδο βάσης για την επιδίωξη των δικαιωμάτων τους.
 
Διαθέσιμο εδώ.