Μετάβαση σε μια Πράσινη Ελλάδα
4 Ιανουαρίου 2010 - 31 Δεκεμβρίου 2014