Πλήρους απασχόλησης με ημερομηνία έναρξης: 1η Οκτωβρίου 2011

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν Ερευνητή/τρια στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων ή Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Ο ερευνητής/τρια θα συμβάλει στο σχεδιασμό και υλοποίηση νέων ερευνητικών στόχων και προγραμμάτων στον τομέα του, καθώς και στην προώθηση νέων συνεργασιών με άλλα ερευνητικά ιδρύματα. Θα πρέπει να έχει, επίσης, την ικανότητα μετατροπής της ακαδημαϊκής θεωρητικής γνώσης σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής.

Η θέση είναι διαθέσιμη από 1η Οκτωβρίου 2011, αρχικά για ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης. Η αμοιβή είναι ανταγωνιστική και θα εξαρτηθεί από τα προσόντα του επιτυχόντος υποψηφίου/ιας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού σε συναφές αντικείμενο ή να διαθέτουν ανάλογη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία και να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Εμπεριστατωμένη γνώση της σύγχρονης βιβλιογραφίας και εξελίξεων των βασικών θεμάτων στον τομέα εξειδίκευσής του/της
  • Εμπειρία στη διεξαγωγή έρευνας ή/και στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων είναι πολύ σημαντική
  • Ικανότητα στη συγγραφή ερευνητικών αναφορών και προτάσεων πολιτικής, συντονισμού ομάδων εργασίας και συμμετοχής σε διεθνή δίκτυα και συνέδρια.
  • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Η γνώση άλλων γλωσσών αποτελεί πλεονέκτημα.
  • Άριστος χειρισμός υπολογιστή και διαδικτύου.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 10 Ιουνίου 2011
Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν βιογραφικό σημείωμα, γραπτά δείγματα ερευνητικής δουλειάς των υποψηφίων και τα ονόματα δύο πανεπιστημιακών με τους οποίους θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για συστάσεις.  

Για περισσότερες πληροφορίες και την υποβολή αιτήσεων παρακαλούμε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση nina@eliamep.gr  υπόψη κας Νίνας Παπαϊωάννου.