Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ επιθυμεί να συμπεριλάβει στην ομάδα του έναν/μια (1) εκπαιδευόμενο/η μερικής απασχόλησης για συνεργασία με το τμήμα επικοινωνίας  του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με την δημιουργία infographics, σχεδιασμό ιστοσελίδων και μακέτας καθώς και στο σχεδιασμό οπτικής επικοινωνίας. Η θέση είναι μη-αμειβόμενη και διαθέσιμη από 20 Ιανουαρίου  2021 και για τρεις (3) έως έξι (6) μήνες.

Απαιτούμενα προσόντα: 

  • Τελειόφοιτος/ η ή Απόφοιτος/η σχολής γραφιστικής ή γραφιστικής και οπτικής επικοινωνίας ή Πανεπιστημίου Καλών Τεχνών
  • Πολύ καλή γνώση στο εταιρικό σχέδιο και στη δημιουργία infographics
  • Πολύ καλή γνώση στον σχεδιασμό ιστοσελίδων (Web design)
  • Πολύ καλή γνώση στο σχεδιασμό μακέτας και εντύπου με την χρήση Η/Υ
  • Πολύ καλή γνώση στο σχεδιασμό οπτικής επικοινωνίας (Visual Communication design)
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική) με προτεραιότητα στην Αγγλική.
  • Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του διαδικτύου.
  • Ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες, επιμέλεια, καλή επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 10 Ιανουαρίου 2021

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί για ποιους λόγους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση tina@eliamep.gr, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης INTERNWEB/VIS_2021.

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.