Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ και το Gani Bobi Center που εδρεύει στην Πρίστινα, υλοποίησαν από κοινού το ερευνητικό έργο “Building new bridges in the Balkans: Understanding misunderstandings between Greece and Kosovo“.

Στόχος του έργου ήταν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των εθνικών στερεοτύπων στα Νότια Βαλκάνια, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική κοινωνία και τις αντιλήψεις της για το Κόσοβο και τους Αλβανούς γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Κοσόβου. Για το σκοπό αυτό, το έργο αξιοποίησε την υπάρχουσα γνώση και παρήγαγε νέα δεδομένα σχετικά με τα εθνικά στερεότυπα, με έμφαση στις αντιλήψεις των Ελλήνων για το Κόσοβο και τους Αλβανούς. Επιπλέον, το έργο ξεκίνησε μια διαδικασία αντιμετώπισης αυτών των στερεοτύπων με την οργάνωση δραστηριοτήτων που απευθύνονται τόσο σε εξειδικευμένες ομάδες όσο και στο ευρύτερο κοινό.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Open Society του Κοσόβου (KFOS).