Έναρξη νέου ευρωπαϊκού έργου HORIZON 2020 συνολικής χρηματοδότησης 15 εκατ. ευρώ, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη οικοσυστήματος για καινοτόμες λύσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

Ένα ολοκαίνουργιο έργο του Προγράμματος HORIZON 2020 με τίτλο «Κλιματικά ανθεκτικές περιοχές μέσω συστημικών λύσεων και καινοτομιών (Climate Resilient Regions Through Systemic Solutions and Innovations) – ARSINOE», ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2021. Η ARSINOE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συνολικό προϋπολογισμό 15 εκατομμύρια ευρώ και ο συντονισμός γίνεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Συγκεντρώνει 41 εταίρους από 15 διαφορετικές χώρες και σκοπεύει να αλλάξει τους κανόνες στη διαμόρφωση συνθηκών προς την επίτευξη ανθεκτικότητας, παρέχοντας περιφερειακά πακέτα καινοτομίας, τα οποία οικοδομούν ένα οικοσύστημα για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μέτρων και λύσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε όλη την Ευρώπη.

Αναγνωρίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή είναι πολύπλοκη και στενά συνδεδεμένη με άλλες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως είναι η προστασία στα τρόφιμα, η λειψυδρία, η εξάντληση της βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, είναι γεγονός πως η χρήση παραδοσιακών προσεγγίσεων που εστιάζουν σε μια πτυχή του προβλήματος, κρίνεται ανεπαρκής.

Η Προσέγγιση Καινοτομίας Συστημάτων (Systems Innovation Approach – SIA) αντιμετωπίζει την αναπτυσσόμενη πολυπλοκότητα, τις αλληλεξαρτήσεις και τη διασύνδεση των σύγχρονων κοινωνιών και οικονομιών, καλύπτοντας τις λειτουργίες του διατομεακού συστήματος στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών εμπλεκόμενων φορέων. Το Παράθυρο Καινοτομίας για το Κλίμα (Climate Innovation Window – CIW) αναφέρεται στην αγορά καινοτομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τεχνολογίες κλιματικής προσαρμογής.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, το έργο ARSINOE, ξεκινώντας από την 1η Οκτωβρίου 2021 και για τα επόμενα 4 χρόνια, θα αναπτύξει μεθοδολογικό πλαίσιο για τον συνδυασμό της SIA με το CIW για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος εφαρμόζοντας προσέγγιση τριών επιπέδων: (α) ενσωμάτωση πολύπλευρων τεχνολογικών, ψηφιακών, επιχειρηματικών, διακυβερνητικών και περιβαλλοντικών πτυχών με την κοινωνική καινοτομία, για την ανάπτυξη οδικού χάρτη προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για συγκεκριμένες περιφέρειες, (β) σύνδεση με το CIW για τη διαμόρφωση πακέτων καινοτομίας, μέσω της αντιστοίχισης καινοτόμων με τελικούς χρήστες/περιφέρειες, (γ) προώθηση της βιωσιμότητας και ανάπτυξης του οικοσυστήματος με μίξη και αναπαραγωγή σε διαφορετικές κλίμακες, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ευρύτερα, χρησιμοποιώντας κατάλληλα επιχειρηματικά μοντέλα και δράσεις προβολής και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων.

Εννέα ευρέως διαφοροποιημένες περιφέρειες στην Ευρώπη θα επιδείξουν την προσέγγιση τριών επιπέδων της ARSINOE, ως τεκμηρίωση της γενικής ιδέας, όσον αφορά στην εφαρμοσιμότητα, αναπαραγωγή, δυναμική και αποτελεσματικότητα: (i) Μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας (EL), (ii) Μεσογειακά λιμάνια, συμπεριλαμβανομένου του Λιμένα Πειραιά (EL), Λεμεσού (CY) και Βαλένθια (ES), (iii) Ποταμός Main στη Γερμανία (DE), (iv) διασυνοριακές λίμνες Πρέσπα/Οχρίδα (MK, AL, EL), (v) Κανάρια Νησιά (ES), (vi) διασυνοριακή περιοχή Μαύρης Θάλασσας συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Τουρκίας (RO, BG, TR), (vii) Περιφέρεια Νότιας Δανίας (DK), (viii) κομητείες Torbay και Devon (UK) και (ix) το Μεσογειακό νησί της Σαρδηνίας (IT).

Παρακαλώ δείτε το YouTube video για να μάθετε περισσότερα για τη γενική ιδέα της ARSINOE!

Για περισσότερες πληροφορίες για τo έργο ARSINOE, παρακαλώ επικοινωνήστε:

Συντονίστρια Έργου
Καθ. Χρυσή Λασπίδου

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

T: +30 24210 74147

Email: [email protected]