Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν Ερευνητή/τρια στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων/Πολιτικής Οικονομίας ή της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Ο ερευνητής/τρια θα συμβάλει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση νέων ερευνητικών στόχων και προγραμμάτων στον τομέα του, καθώς και στην προώθηση νέων συνεργασιών με άλλα ερευνητικά ιδρύματα.

Η έμφαση θα είναι στην επεξεργασία και διατύπωση προτάσεων πολιτικής. Η θέση είναι διαθέσιμη αρχικά για ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης. Η αμοιβή είναι ανταγωνιστική και θα εξαρτηθεί από τα προσόντα του επιτυχόντος υποψηφίου/ιας.

Πλήρους απασχόλησης με ημερομηνία έναρξης την 01/10/ 2009

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 26 Ιουνίου 2009

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σε συναφές αντικείμενο ή να διαθέτουν ανάλογη εμπειρία και να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•    Εμπεριστατωμένη γνώση της σύγχρονης βιβλιογραφίας και των εξελίξεων των βασικών θεμάτων στον τομέα εξειδίκευσής του/της.

•    Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η εμπειρία στη διεξαγωγή έρευνας ή/και στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων.

•    Ικανότητα στη συγγραφή προτάσεων πολιτικής, συντονισμού ομάδων εργασίας και συμμετοχής σε διεθνή δίκτυα και συνέδρια.

•    Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση της Ελληνικής είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. Η γνώση άλλων γλωσσών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν βιογραφικό σημείωμα,  γραπτά δείγματα δουλειάς των υποψηφίων, συνοπτική πρόταση πιθανών δραστηριοτήτων που θα αναλάβει, εφόσον επιλεγεί, και τα ονόματα δύο ατόμων, με τα οποία θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για συστάσεις. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν  κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας θα κληθούν σε συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για να υποβάλλετε την αίτησή σας, απευθυνθείτε σε μία από τις εξής διευθύνσεις:

•    nina@eliamep.gr, ή

•    ΕΛΙΑΜΕΠ, Βας. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα (Υπ’ όψιν κας Παπαϊωάννου)