Πλήρους απασχόλησης θέση με ημερομηνία έναρξης: 1η Οκτωβρίου 2010

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν Ερευνητή/τρια στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων ή Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, αρχικά για ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης. Ο ερευνητής/τρια θα συμβάλλει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων ερευνητικών στόχων και προγραμμάτων στον τομέα του, στην διασύνδεση αυτών με άλλους συναφείς τομείς έρευνας στο ΕΛΙΑΜΕΠ, καθώς και στην προώθηση νέων συνεργασιών με άλλα ερευνητικά ιδρύματα και στη μετατροπή της ακαδημαϊκής θεωρητικής γνώσης σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής. Η αμοιβή είναι ανταγωνιστική και θα εξαρτηθεί από τα προσόντα του/της επιτυχόντος υποψηφίου/ιας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού ή να διαθέτουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

  • Εμπεριστατωμένη γνώση της σύγχρονης βιβλιογραφίας και εξελίξεων των βασικών θεμάτων στο τομέα εξειδίκευσής του/της
  • Αποδεδειγμένη ικανότητα  στην υλοποίηση ανεξαρτήτων και/ή συνεργασιακών ερευνητικών προγραμμάτων
  • Εξαιρετικές ερευνητικές και συγγραφικές δεξιότητες,  δυνατότητα να συνεργάζεται με ερευνητές  από διαφορετικά ερευνητικά πεδία και χώρες και να υποστηρίζει τις ερευνητικές τους δραστηριότητες, δεξιότητες παρουσίασης, εμπειρία στον συντονισμό σεμιναρίων, ικανότητα μετατροπής της ακαδημαϊκής θεωρητικής γνώσης σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής
  • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Η γνώση άλλων γλωσσών αποτελεί πλεονέκτημα.
  • Άριστος χειρισμός υπολογιστή και διαδικτύου.

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 28 Μαΐου 2010
Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν βιογραφικό σημείωμα, γραπτά δείγματα ερευνητικής δουλειάς των υποψηφίων και τα ονόματα δύο πανεπιστημιακών με τους οποίους θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για συστάσεις. Θα πραγματοποιηθούν προφορικές συνεντεύξεις με προεπιλεγμένους υποψηφίους τον Ιούνιο.

Για περισσότερες πληροφορίες και την υποβολή αιτήσεων παρακαλώ να επικοινωνήσετε:

  • είτε ταχυδρομικά: ΕΛΙΑΜΕΠ, υπόψη Νίνας Παπαϊωάννου, Βασ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα
  • είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση nina@eliamep.gr