Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με ημερομηνία έναρξης: 1η Μαρτίου 2010, αρχικά για ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν Ερευνητή/τρια με εξειδίκευση στις Βαλκανικές χώρες. Ο ερευνητής/τρια θα συμβάλει στο σχεδιασμό και υλοποίηση νέων ερευνητικών στόχων και προγραμμάτων στον τομέα του, καθώς και στην προώθηση συνεργασιών με άλλα ερευνητικά ιδρύματα. Θα πρέπει να έχει, επίσης, την ικανότητα μετατροπής της ακαδημαϊκής θεωρητικής γνώσης σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής. Η θεματική έμφαση θα είναι κατά προτίμηση σε ζητήματα περιφερειακής συνεργασίας στη ΝΑ Ευρώπη, ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών της περιοχής και του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα.

Οι υποψήφιοι/ιες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

· Διδακτορικός τίτλος. Αιτήσεις από υποψήφιους διδάκτορες στο τελικό στάδιο της έρευνάς τους θα εξετασθούν σε ειδικές περιπτώσεις.

· Εμπεριστατωμένη γνώση της σύγχρονης βιβλιογραφίας και εξελίξεων των βασικών θεμάτων στο τομέα εξειδίκευσής του/της

· Εμπειρία στην διεξαγωγή έρευνας ή/και στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων είναι πολύ σημαντική

· Ικανότητα στη συγγραφή ερευνητικών αναφορών και προτάσεων πολιτικής, συντονισμού ομάδων εργασίας και συμμετοχής σε διεθνή δίκτυα και συνέδρια.

· Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Η γνώση άλλων γλωσσών της περιοχής αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.

· Άριστος χειρισμός υπολογιστή και διαδικτύου.

· Ελληνική υπηκοότητα

· Όριο ηλικίας: 35 ετών

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 19 Φεβρουαρίου 2010
Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν βιογραφικό σημείωμα, γραπτά δείγματα δουλειάς των υποψηφίων, σύντομη ερευνητική πρόταση και τους λόγους που επιθυμεί να αναλάβει τη θέση αυτή, καθώς και τα ονόματα δύο ατόμων με τα οποία θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για συστάσεις.

Για την υποβολή αιτήσεων παρακαλώ επικοινωνήστε:
• Είτε ταχυδρομικά: ΕΛΙΑΜΕΠ, υπόψη Νίνας Παπαιωάννου, Βασ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα
• Είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nina@eliamep.gr