Μερικής απασχόλησης με ημερομηνία έναρξης: 15η Μαρτίου 2010, αρχικά για 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητάει συνεργασία με έναν Ερευνητή/τρια με εξειδίκευση στην Κοινή Γεωργική Πολιτική και την Αγροτική Ανάπτυξη. Ο ερευνητής/τρια θα συμβάλει στην διεξαγωγή έρευνας που θα ξεκινήσει στο ΕΛΙΑΜΕΠ με αντικείμενο την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην πορεία της ελληνικής οικονομίας των πολιτικών που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Θα πρέπει να έχει την ικανότητα μετατροπής της ακαδημαϊκής θεωρητικής γνώσης σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής.

Η αμοιβή θα εξαρτηθεί από τα προσόντα του υποψηφίου/ιας που θα επιλεγεί.

Οι υποψήφιοι/ιες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Μεταπτυχιακός τίτλος στην Αγροτική πολιτική ή σε συναφές αντικείμενο (ευρωπαϊκές σπουδές, οικονομικά). Η κατοχή διδακτορικού τίτλου θα αποτελέσει πλεονέκτημα. Αιτήσεις από υποψήφιους διδάκτορες στο τελικό στάδιο της έρευνάς τους είναι ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτες.

• Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση άλλων γλωσσών αποτελεί πλεονέκτημα.

• Άριστος χειρισμός υπολογιστή και διαδικτύου, συμπεριλαμβανόμενης και της χρήσης λογισμικού Excel.

• Εμπεριστατωμένη γνώση των εξελίξεων και της σύγχρονης βιβλιογραφίας των βασικών θεμάτων στο τομέα της Γεωργίας.

• Εμπειρία στην διεξαγωγή έρευνας ή/και στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων είναι πολύ σημαντική.

• Ικανότητα στη συγγραφή ερευνητικών αναφορών και προτάσεων πολιτικής.

Καθήκοντα:
• Διεξαγωγή έρευνας πεδίου (π.χ. συλλογή έντυπου υλικού, βιβλιογραφική έρευνα, διεξαγωγή ερευνητικών συνεντεύξεων, κτλ)
• Συγγραφή ερευνητικών αναφορών
• Επιμέλεια κειμένων
• Γενικότερη συνεργασία και υποστήριξη σε οργανωτικά θέματα του ερευνητικού προγράμματος

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 28 Φεβρουαρίου 2010

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν βιογραφικό σημείωμα, γραπτά δείγματα δουλειάς των υποψηφίων και τους λόγους που επιθυμεί να αναλάβει τη θέση αυτή, καθώς και τα ονόματα δύο ατόμων με τα οποία θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για συστάσεις.

Για την υποβολή αιτήσεων παρακαλώ επικοινωνήστε:
• Είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nina@eliamep.gr
• Είτε ταχυδρομικά: ΕΛΙΑΜΕΠ, υπόψη Νίνας Παπαιωάννου, Βασ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα