Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει Ερευνητή/τρια που θα εργαστεί για ένα ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα της Μη Νόμιμης Μετανάστευσης και των Βασικών Δικαιωμάτων των Μεταναστών, για το διάστημα από 1 Φεβρουαρίου 2010, και για 10 μήνες, έως την 30 Νοεμβρίου 2010.

Η θέση είναι μερικής απασχόλησης, ενώ η αμοιβή είναι ανταγωνιστική και θα εξαρτηθεί από τα προσόντα του επιτυχόντος υποψηφίου/ιας.

Απαιτούμενα προσόντα:

• Διδακτορικός τίτλος ή αντίστοιχη ερευνητική εμπειρία.

• Ερευνητική εμπειρία στην πραγματοποίηση συνεντεύξεων με μετανάστες.

• Άριστος χειρισμός υπολογιστή και διαδικτύου, συμπεριλαμβανόμενης και της χρήσης λογισμικού Excel

• Άριστη γνώση της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

 

• Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση άλλων ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της Αλβανικής και/ή της Ρωσικής.

• Γνώση των ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων των κοινωνικών επιστημών

• Δυνατότητα να εργαστεί και σε μια ομάδα εργασίας και ανεξάρτητα

• Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ.

Καθήκοντα:

• Διεκπεραίωση καθημερινών οργανωτικών καθηκόντων που αφορούν στο έργο,

• Διεκπεραίωση αλληλογραφίας με τον συντονιστή, με την επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας (Άννα Τριανταφυλλίδου), και με τον Ερευνητή (Θάνο Μαρούκη).

• Διεκπεραίωση αλληλογραφίας και παρακολούθηση των συνεντευκτών που θα στρατολογηθούν σε 9 χώρες της ΕΕ για την πραγματοποίηση ποιοτικών συνεντεύξεων με μη νόμιμους μετανάστες που απασχολούνται σε οικιακές υπηρεσίες

• Σύνταξη των υπεργολαβικών συμβάσεων με συνεντευκτές, παρακολούθηση της παράδοσης των συνεντεύξεων, και ποιοτικός έλεγχο των συνεντεύξεων

• Ανάλυση των στοιχείων ερωτηματολογίων με μη νόμιμους μετανάστες από τις χώρες της ΕΕ για τις συνθήκες εργασιακής απασχόλησής τους (σε συνεργασία με τον Θάνο Μαρούκη).

• Σύνταξη μιας ερευνητικής έκθεσης σχετικά με το ανωτέρω θέμα (σε συνεργασία με τον Θάνο Μαρούκη και υπό την επίβλεψη της Άννας Τριανταφυλλίδου)

• Πραγματοποίηση μέχρι 15 συνεντεύξεων με μη νόμιμους μετανάστες που εργάζονται στην Ελλάδα

• Απομαγνητοφώνηση αυτών των συνεντεύξεων

• Ανάλυση των συνεντεύξεων σε 10 χώρες της ΕΕ για την απασχόληση στους τομείς οικιακών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τον Θάνο Μαρούκη και την Άννα Τριανταφυλλίδου

• Τυχόν άλλα καθήκοντα προκύψουν μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 4 Δεκεμβρίου 2009

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, και μία δημοσίευση των υποψηφίων, κατά προτίμηση στα αγγλικά, σύντομη επιστολή που να εξηγεί γιατί επιθυμείτε να πάρετε τη θέση αυτή, καθώς και το όνομα ενός ατόμου με τα οποίο θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για συστάσεις.

Για την υποβολή αιτήσεων παρακαλώ απευθυνθείτε :

• Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nina@eliamep.gr

Θα πραγματοποιηθούν προφορικές συνεντεύξεις με προεπιλεγμένους υποψηφίους την 8η Δεκεμβρίου.