Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν ερευνητή/τρια στον τομέα των Αραβικών Σπουδών. Η θέση είναι διαθέσιμη από 1η Οκτωβρίου 2009, αρχικά για ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης.

Ο ερευνητής/τρια θα συμβάλλει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων ερευνητικών στόχων και προγραμμάτων στον τομέα του, στην διασύνδεση αυτών με άλλους συναφείς τομείς έρευνας στο ΕΛΙΑΜΕΠ, καθώς και στην προώθηση νέων συνεργασιών με άλλα ερευνητικά ιδρύματα. Στις αρμοδιότητές του/της θα συγκαταλέγονται η επεξεργασία και διατύπωση προτάσεων πολιτικής και ενημερωτικών υπομνημάτων, καθώς και η συμμετοχή σε σχετικά συνέδρια και συναντήσεις.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ η αμοιβή είναι ανταγωνιστική και θα εξαρτηθεί από τα προσόντα του επιτυχόντος υποψηφίου/ίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 26 Ιουνίου 2009

Απαιτούμενα προσόντα:

•    Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο. Η κατοχή διδακτορικού τίτλου θα αποτελέσει πλεονέκτημα. Αιτήσεις από υποψήφιους διδάκτορες στο τελικό στάδιο της έρευνάς τους είναι ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτες.
•    Άριστη γνώση της Αγγλικής και της Αραβικής γλώσσας. Η γνώση της Ελληνικής ή/και άλλων γλωσσών της Μέσης Ανατολής είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.
•    Επιθυμητή η προηγούμενη ερευνητική εμπειρία ή/και η εμπειρία συμμετοχής σε διεθνείς ομάδες εργασίας
•    Σημαντική θεωρείται επίσης η εμπειρία στη διεξαγωγή έρευνας ή/και στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν βιογραφικό σημείωμα,  γραπτά δείγματα δουλειάς των υποψηφίων, μια συνοπτική πρόταση εργασίας, καθώς και τα ονόματα δύο ατόμων, με τα οποία θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για συστάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων παρακαλώ επικοινωνήστε:

•    Είτε ταχυδρομικά: ΕΛΙΑΜΕΠ, υπόψη Νίνας Παπαιωάννου, Βας. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα
•    Είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nina@eliamep.gr