Πλήρους απασχόλησης με ημερομηνία έναρξης: 1η Σεπτεμβρίου 2010

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν μεταδιδακτορικό υπότροφο στο χώρο των Διεθνών Σχέσεων ή της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Ο υπότροφος θα συμβάλει στο σχεδιασμό και υλοποίηση νέων ερευνητικών στόχων και προγραμμάτων στον τομέα του, καθώς και στην προώθηση συνεργασιών με άλλα ερευνητικά ιδρύματα. Θα πρέπει, επίσης, να έχει την ικανότητα μετατροπής της ακαδημαϊκής θεωρητικής γνώσης σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής.

Η υποτροφία είναι διαθέσιμη από 1η Σεπτεμβρίου 2010, αρχικά για ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι υποψήφιοι/ιες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Διδακτορικός τίτλος σπουδών. Αιτήσεις από υποψήφιους διδάκτορες στο τελικό στάδιο της έρευνάς τους θα εξετασθούν σε ειδικές περιπτώσεις.
  • Εμπεριστατωμένη γνώση της σύγχρονης βιβλιογραφίας και των εξελίξεων των βασικών θεμάτων στον τομέα εξειδίκευσής του/της.
  • Εμπειρία στη διεξαγωγή έρευνας ή/και στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων είναι πολύ σημαντική.
  • Ικανότητα στη συγγραφή ερευνητικών αναφορών και προτάσεων πολιτικής, στο συντονισμό ομάδων εργασίας και στη συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και συνέδρια.
  • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Η γνώση άλλων γλωσσών αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.
  • Άριστος χειρισμός υπολογιστή και διαδικτύου.
  • Ελληνική υπηκοότητα
  • Όριο ηλικίας:  32 έτη

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 28 Μαΐου 2010

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν βιογραφικό σημείωμα, γραπτά δείγματα δουλειάς των υποψηφίων, σύντομη ερευνητική πρόταση και τους λόγους που επιθυμεί να αναλάβει τη θέση αυτή, καθώς και τα ονόματα δύο ατόμων με τα οποία θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για συστάσεις.

Για την υποβολή αιτήσεων παρακαλώ επικοινωνήστε:

•    Είτε ταχυδρομικά: ΕΛΙΑΜΕΠ, υπόψη Νίνας Παπαιωάννου, Βασ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα
•    Είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nina@eliamep.gr