Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει βοηθό ερευνητή για το ερευνητικό πρόγραμμα «CEASAVAL: Evaluation of the Common European Asylum System under Pressure and Recommendations for Further Development». Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα συνεργαστεί με τη Δρ. Αγγελική Δημητριάδη για την διεξαγωγή της έρευνας στην Ελλάδα. Η θέση είναι μερικής απασχόλησης, με τακτική παρουσία στο γραφείο και είναι διαθέσιμη από 1 Νοέμβρη 2017 και για 15 μήνες.

Απαιτούμενα προσόντα:

Υποψήφιος διδάκτωρ (ιδανικά σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου) από τις κοινωνικές ή πολιτικές επιστήμες. Θα γίνουν δεκτές και αιτήσεις από κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου στις πολιτικές ή/και κοινωνικές επιστήμες, εφόσον υπάρχει εξειδίκευση στη μετανάστευση/προσφυγικό.

Εμπειρία σε έρευνα πεδίου με χρήση ποιοτικών μεθόδων

Άριστη γνώση υπολογιστή και χρήσης πολυμέσων.

Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Καθήκοντα:

Συνεργασία με την κύρια ερευνήτρια για την υλοποίηση της έρευνας

Συνεργασίας με την κύρια ερευνήτρια για την ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας.

Συμμετοχή στη διάχυση αποτελεσμάτων της έρευνας

Συνεργασία με τη κύρια ερευνήτρια στη διαχείριση του προγράμματος (διοικητική υποστήριξη)

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8 Οκτωβρίου 2017

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση nina@eliamep.gr αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης «MIGR_2017»

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν αναλυτικό βιογραφικό στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, μια αναλυτική επιστολή στην Αγγλική γλώσσα εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη ερευνητική θέση καθώς και αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου ή  βεβαίωση εγγραφής στο Διδακτορικό. Οι αιτήσεις που θα παραληφθούν χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψιν.