Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) ενδιαφέρεται να λειτουργήσει ως φορέας υποδοχής για μεταδιδακτορικούς/ες ερευνητές/-τριες που επιθυμούν να υποβάλλουν πρόταση έρευνας στην 3ηΠροκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών για τις επιστημονικές περιοχές που σχετίζονται άμεσα με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων προς ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: 8 Μαρτίου 2021, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

Η διάρκεια των ερευνητικών Έργων δύναται να είναι από 12 έως 24 μήνες

Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης κάθε ερευνητικού Έργου ανά σχετική (με το ΕΛΙΑΜΕΠ) επιστημονική περιοχή είναι:

ΕΠ.6. Κοινωνικές Επιστήμες 100.000€

ΕΠ.7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 100.000€

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην Προκήρυξη είναι ο/η ΜΕ-ΕΥ να μην έχει απασχοληθεί για συνολικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής Προτάσεων σε ερευνητικό έργο στον ΦΥ του έργου (δηλ. στην ίδια ερευνητική ομάδα/ εργαστήριο/ σπουδαστήριο/ κλινική) με οποιαδήποτε ιδιότητα και αμοιβή, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης υποτροφίας από οποιονδήποτε Φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ:

Οι ερευνητές/-τριες που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το ΕΛΙΑΜΕΠ, θα πρέπει να στείλουν αίτηση ενδιαφέροντος μέχρι την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου, 17:00 ώρα Ελλάδος στο email [email protected].

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος πρέπει να είναι στα αγγλικά και να περιλαμβάνουν:

  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 2 σελίδες)
  • Σύντομη περιγραφή της ερευνητικής πρότασης (2 σελίδες)
  • Σύντομη περιγραφή για το πως η ερευνητική πρόταση σχετίζεται με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ΕΛΙΑΜΕΠ (μέχρι 1 σελίδα) και
  • Επιβεβαίωση ότι ο/η ερευνητής/-τρια συμμορφώνεται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας της προκήρυξης

Η επιλογή των ερευνητικών προτάσεων θα γίνει κατόπιν εσωτερικής αξιολόγησης των αιτήσεων και διαθεσιμότητας επίβλεψης από κύριο/-α ερευνητή/-τρια του ΕΛΙΑΜΕΠ. Οι υποψήφιοι/-ες θα ενημερωθούν αντίστοιχα για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων τους.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.