Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) ζητά να προσλάβει έναν διαχειριστή ερευνητικού προγράμματος για να εργαστεί με την Δρ. Έφη Φωκά σε έναερευνητικό πρόγραμμα  με τίτλο : “Directions in Religious Pluralism in Europe: Examining Grassroots Mobilisations in Europe in the Shadow of European Court of Human Rights Religious Freedom Jurisprudence” (GRASSROOTSMOBILISE), χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο (ERC).  Το πενταετές πρόγραμμα ξεκίνησε την 1 Ιανουαρίου 2014, και ο διαχειριστής θα πρέπει να είναι διαθέσιμος από τα μέσα Φεβρουαρίου 2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Στα καθήκοντα της θέσης συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων:

1. Υποστήριξη προς τον Κύριο Ερευνητή για την προετοιμασία των εκθέσεων και άλλων δημοσιεύσεων του προγράμματος και της  επιμέλειας των κειμένων

2. Καθήκοντα βοηθού ερευνητή (π.χ., συλλογή δευτεροβάθμιας βιβλιογραφίας)

3. Προετοιμασία για συναντήσεις (όπως η σύνταξη αρχικού προγράμματος, διευθέτηση της τοποθεσίας διεξαγωγής, τήρηση και διανομή των πρακτικών των συναντήσεων)

4. Οικονομική και διοικητική διαχείριση και παρακολούθηση του προγράμματος σε θεσμικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

5. Διαχείριση της επικοινωνίας με τα μέλη και τη Συμβουλευτική Επιτροπή του προγράμματος

6. Καταγραφή των συνεντεύξεων

7. Διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας (υπάρχει δυνατότητα εκπαίδευσης)

8. Αποτελεσματική αρχειοθέτηση (ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού)

9. Προετοιμασία των φυλλαδίων του προγράμματος και των κοινών κειμένων που θα χρησιμοποιούνται από την ερευνητική ομάδα

ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1. Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο (το διδακτορικό αποτελεί πλεονέκτημα) στην πολιτική επιστήμη, νομική ή κοινωνιολογία της θρησκείας. Η εμπειρία στη μελέτη /έρευνα στους τομείς της θρησκείας, του δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. (Κατ’ εξαίρεση θα ληφθούν υπόψη και αιτήσεις με σπουδές επιπέδου bachelor ή αντίστοιχου επιπέδου)

2. Εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων (καθώς και τη διαχείριση προϋπολογισμού), κατά προτίμηση επιχορηγούμενων από την ΕΕ

3. Άριστη επίδοση στη γραπτή και προφορική επικοινωνία στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

1. Αποδεδειγμένες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

2. Άριστη γνώση υπολογιστή, (MS Word, Excel, Power Point, διαχείριση ιστοσελίδων)

3. Προσοχή στις λεπτομέρειες

4. Αποδεδειγμένη ικανότητα για ομαδική εργασία

5. Ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία και πρωτοβουλίες

6. Το ενδιαφέρον για τους σκοπούς και τους στόχους του προγράμματος θα εκτιμηθεί

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Συνεργασία με μία ομάδα νέων και δυναμικών κοινωνικών επιστημόνων με έδρα την Αθήνα και άλλες τρεις ερευνητικές περιοχές (πόλεις / κωμοπόλεις σε Ιταλία, Ρουμανία και Τουρκία), συμμετοχή σε μία πολύ διακεκριμένη ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή,  και σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ερευνητική αριστεία και καινοτομία

2.  Περιβάλλον με ευκαιρίες για ανάπτυξη της σταδιοδρομίας

3. Καθοδήγηση από τον Κύριο Ερευνητή σε ερευνητικές μεθόδους και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας

ΟΡΟΙ

 1. Μισθός ανάλογος με την εμπειρία του υποψηφίου

2. Έναρξη: μέσα Φεβρουαρίου 2015

3. Διάρκεια: Αρχική σύμβαση 6 μηνών (ή και περισσότερων ανάλογα με την εμπειρία και τις δεξιότητες), με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης για 3,5 ακόμη έτη

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛHΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

2 Φεβρουαρίου 2015

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους (μαζί με μία επιστολή ενδιαφέροντος στα Αγγλικά, το βιογραφικό τους σημείωμα και τα ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δύο προσώπων για συστάσεις), στη  διεύθυνση: [email protected]