Πρωτότυπος τίτλος: “Les Représentations Permanentes auprès de l’Union européenne: lieu d’intersection entre Etats membres et gouvernance européenne” dans  Dictionnaire encyclopédique de la gouvernance européenne,  sous la direction de  F. Lafarge, M. Mangenot &  V. Charlety, 2018, Editions Larcier

Μετάφραση στα Ελληνικά: “Οι Μόνιμες Αντιπροσωπείες στην ΕΕ: στη διασταύρωση των κρατών μελών και της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης” στο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης, F. Lafarge, M. Mangenot & V. Charlety (επιμ.), 2018, Larcier .

Δημοσίευση για τη δομή των Μόνιμων Αντιπροσωπειών των κρατών μελών στην ΕΕ και το ρόλο τους στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση.

Δείτε περισσότερα εδώ.