Το βιβλίο αυτό εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τη προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η συγγραφέας διατείνεται ότι το σύστημα αξιών των κρατών της ΕΕ επηρεάζει τις επιλογές των κυβερνήσεών τους και κατά συνέπεια τον τρόπο που διαμορφώνουν την Κοινή Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προώθηση της αρχής της δημοκρατίας αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι στις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες, και σε αυτό συμβάλουν καθοριστικά οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί. Η στενή συνεργασία των ευρωπαϊκών θεσμών με μη-κρατικούς φορείς και οργανισμούς επηρεάζει την πορεία της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, η οποία με τη σειρά επαναπροσδιορίζει τα εθνικά συμφέροντα των κρατών μελών ενσωματώνοντας μια πολιτική προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η προκύπτουσα εξωτερική πολιτική προάγει την ενίσχυση της κοινότητας ασφάλειας και της δημοκρατικής ειρήνης μέσω των κοινών αξιών, της συνεργασίας, της διεύρυνσης, και της ολοκλήρωσης της ΕΕ.

Τίτλος Human Rights and Foreign Policy
Συγγραφέας Ρουμπίνη Γρώπα
Έκδοση Σάκκουλας, 2006