Στο άρθρο αυτό, που προέρχεται από έρευνα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου αριστείας RECWOWE (Reconciling Work and Welfare), ο συγγραφέας Δ. Σωτηρόπουλος παρουσιάζει την εξέλιξη, τους στόχους, τις μεθόδους της Ευρωπαϊκής  Στρατηγικής Απασχόλησης και της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού. Στη συνέχεια,  ο συγγραφέας αντιδιαστέλλει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά των δύο εργαλείων πολιτικής.  Ο βασικός ισχυρισμός του άρθρου είναι ότι παρότι και τα δύο αυτά εργαλεία μπορεί να εφαρμόζονται κατά καιρούς για «διακοσμητικούς λόγους», δηλαδή χωρίς ουσιαστική μεταβολή του τρόπου λήψης αποφάσεων από τις εθνικές κυβερνήσεις, εν τούτοις και τα δύο συνιστούν περισσότερο ευκαιρίες παρά απειλές για τα ευρωπαϊκά κράτη πρόνοιας.

Διαβάστε το άρθρο.