Ρουμπίνη Γρώπα, Ενσωματώνοντας τις προτεραιότητες για την ειρήνη, την ασφάλεια και το περιβάλλον στις Πολιτικές Αναπτυξιακής Συνεργασίας της ΕΕ.

Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, Το σχέδιο Nabucco: Επιπτώσεις στην Επισκόπηση της Ενεργειακής Στρατηγικής της ΕΕ.

Φιλίππα Χατζησταύρου, Ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων στη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη: Προτάσεις για καλύτερη χάραξη πολιτικής.