Ο στόχος του έργου RESCUER ήταν να εισάγει καινοτομία στην απόκριση έκτακτης ανάγκης εξοπλίζοντας τους πρώτους ανταποκριτές (FR) με προηγμένες τεχνολογίες σχεδιασμένες να βελτιώνουν την επιχειρησιακή τους ικανότητα και την ασφάλειά τους, ειδικά κάτω από αντίξοες συνθήκες. Ο απώτερος στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι οι πρώτοι ανταποκριτές θα μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά ακόμη και στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα, όπως αυτά με παραβιασμένη υποδομή.

Παρά τα πιθανά οφέλη, η ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών εγείρει πολλά νομικά και κοινωνικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να διασφαλιστεί η επιτυχής ανάπτυξή τους. Τα νομικά πλαίσια πρέπει να εξελιχθούν ώστε να ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες και να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ των δικαιοδοσιών. Οι ανησυχίες περί απορρήτου που σχετίζονται με τη συλλογή και τη χρήση ευαίσθητων δεδομένων πρέπει να αντιμετωπιστούν για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού. Επιπρόσθετα, πρέπει να ενσωματωθούν ηθικά κριτήρια στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών για να διασφαλιστεί ότι σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια. Η διασυνοριακή συνεργασία και η δέσμευση της κοινότητας είναι επίσης κρίσιμες για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.Αυτό το Κείμενο Πολιτικής στοχεύει να παράσχει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής του τομέα SELP (Κοινωνικά, Ηθικά, Νομικά και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων) χρήσιμες συστάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Εστιάζοντας στην εναρμόνιση των νομικών πλαισίων, στην ενίσχυση της προστασίας δεδομένων, στην ενσωμάτωση δεοντολογικών κατευθυντήριων γραμμών, στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και στην προώθηση της δέσμευσης της κοινότητας, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι προηγμένες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν από το έργο RESCUER εφαρμόζονται με τρόπο που μεγιστοποιεί τα οφέλη τους ελαχιστοποιώντας τους πιθανούς κινδύνους.

Οι κύριοι στόχοι αυτού του κειμένου πολιτικής είναι:·

  • Να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει τις βασικές νομικές και κοινωνικές προκλήσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
  • Να παράξει συγκεκριμένες συστάσεις που μπορούν να καθοδηγήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού και συνεκτικού νομικού πλαισίου για αυτές τις τεχνολογίες.
  • Να τονίσει τη σημασία της προστασίας δεδομένων, των ηθικών κριτηρίων, της διασυνοριακής συνεργασίας και της δέσμευσης της κοινότητας στην επιτυχή εφαρμογή της εργαλειοθήκης RESCUER.
  • Να περιγράψει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των συστάσεων.

Το Policy brief υπογράφουν η Ειρήνη Κερεμίδου, Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ και ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, Κύριος Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Διαβάστε το κείμενο εδώ (στα Αγγλικά).