Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να κάνει μια καταγραφή της εμπειρίας κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του προγράμματος του ΥΠΠΕΘ για την ένταξη των παιδιών των προσφύγων και μεταναστών στα σχολεία.  Αναλύει τα προβλήματα και τα κενά που εμφανίστηκαν, και διατυπώνει μια σειρά από συστάσεις, με βάση την εμπειρία και καλές πρακτικές από την Ελλάδα και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στο επόμενο μέρος αυτού του κειμένου, περιγράφεται συνοπτικά το σχέδιο του ΥΠΠΕΘ του 2016 για την ένταξη των παιδιών των προσφύγων. Λαμβάνοντας υπόψη και την Έκθεση αξιολόγησης του σχεδίου από τον Ιούνιο 2017, την οποία εκπόνησε το ίδιο το Υπουργείο, επισημαίνονται οι αλλαγές που περιλαμβάνει το αναμορφωμένο σχέδιο εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018. Το κείμενο αυτό συντάχθηκε με αφορμή την οργάνωση συζήτησης που διοργανώθηκε στο ΕΛΙΑΜΕΠ, τον Ιούνιο του 2017, και στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΥΠΕΘ, εκπαιδευτικοί, και εκπρόσωποι μη-κυβερνητικών οργανώσεων.

Κείμενο Εργασίας 84/2017: «Η ενσωμάτωση των προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα: Πολιτική και διαχείριση σε κινούμενη άμμο»

Συγγραφείς: Δρ. Ντία Αναγνώστου και κ. Μαρίνα Νικόλοβα