Ερευνητική Έδρα “Σταύρος Κωστόπουλος”
1 Σεπτεμβρίου 2018 - 31 Αυγούστου 2022
Mercator European Dialogue
1 Ιανουαρίου 2017 - 31 Δεκεμβρίου 2022
Open European Dialogue
1 Ιανουαρίου 2020 - 31 Δεκεμβρίου 2022