Το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει ξεκινήσει την εκπόνηση μελέτης με θέμα την Aξιολόγηση των επιδράσεων στην πορεία της ελληνικής οικονομίας των πολιτικών που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Οι σημαντικότεροι στόχοι της μελέτης μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

  • Τεκμηρίωση σημαντικών συμπερασμάτων για τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις από την άσκηση των πολιτικών που χρηματοδοτήθηκαν ή συγχρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.
  • Περιγραφή και ανάλυση των παραμέτρων της  διαπραγμάτευσης και των σχετικών ελληνικών εμπειριών κάθε προγραμματικής περιόδου.
  • Λεπτομερής παρουσίαση και ανάλυση των χαρακτηριστικών της νέας πρότασης της Επιτροπής για τη νέα προγραμματική περίοδο.
  • Διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής για την βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων σε όλες τις φάσεις (στρατηγικής, προγραμματισμού, , υλοποίησης, κλπ).

Περιεχόμενο της μελέτης

Η μελέτη επικεντρώνεται στις πολιτικές που χρηματοδοτούνται ή συν-χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και ιδιαίτερα:

  • στην αναπτυξιακή πολιτική (υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και παραγωγικές επενδύσεις) που συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
  • στην Κοινή Γεωργική Πολιτική (αγορών, τιμών και συναφών μέτρων) που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων.

Επίσης, αντικείμενο της μελέτης, μικρότερο, όμως, σε έκταση είναι και οι άλλες πολιτικές της Ένωσης που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, όπως η έρευνα και η τεχνολογία, η εκπαίδευση, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, το περιβάλλον, η αλιεία, η δημόσια υγεία και βεβαίως και η πολιτική για τη μετανάστευση. Τέλος, εξετάζεται και η ενδεχόμενη επίπτωση στην ελληνική οικονομία της χρηματοδότησης από την ΕΕ των υποψηφίων και των δυνάμει υποψηφίων χωρών (Τουρκίας και δυτικών Βαλκανίων).

Διάρθρωση της μελέτης

Η συνολική μελέτη χωρίζεται σε τρία μέρη:

Το πρώτο μέρος (Η Μελέτη Α) περιλαμβάνει μία αξιολόγηση των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων από το 1988 μέχρι σήμερα (με ιδιαίτερη έμφαση στις δύο πρόσφατες 2000-2006, και 2007-2013) και  περιλαμβάνονται γενικά και ειδικά (ανά τομέα πολιτικής) συμπεράσματα, που  προκύπτουν από την ανάλυση  των αξιολογήσεων.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Α’ Μέρους: Γιώργος Γλυνός 

Ερευνητική Ομάδα: Tάσος Μπουγάς, Ανδρέας Κόρακας, Βάλτερ Φισσάμπερ, Κωνσταντίνος Οικονόμου, Ηλίας Γιαννάκης, Επαμεινώντας Ευεργέτης.

Μπορείτε να διαβάσετε τα συμπεράσματα της πρώτης μελέτης εδώ.

Το δεύτερο μέρος (Η Μελέτη Β) περιλαμβάνει αρχικά μία ανάλυση και παρουσίαση των παραμέτρων  της διαπραγμάτευσης της επόμενης προγραμματικής περιόδου στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  επικεντρώνεται στην  αξιολόγηση του (ενδεχόμενου) τελικού αποτελέσματος.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Β’ Μέρους Μελέτης: Καθηγ. Αχιλλέας Μητσός

Ερευνητική ομάδα: Γιώργος Ανδρέου, Βασίλης Αυδίκος, Γιάννης Δούκας, Αρτέμης Κουρτέσης, Νίκος Σμιτ, Βάλτερ Φισάμπερ, Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης, Συνεργάστηκαν επίσης οι: Θόδωρος Αλεξέλλης, Κρίστης Κονναρής και Χρήστος Κουρούσης.

Μπορείτε εδώ να διαβάσετε τη δεύτερη μελέτη.

Το τρίτο μέρος (τελική μελέτη)  αναφέρεται στη δεύτερη και την τρίτη φάση της διαπραγμάτευσης, οι οποίες καλύπτονται με την υποβολή τριών τουλάχιστον υπομνημάτων, τα οποία  περιλαμβάνουν συμπληρωματικά συμπεράσματα και συμπληρωματικές προτάσεις.  Μπορείτε να βρείτε την τελική έκθεση εδώ.

Διάρκεια: Απρίλιος 2010 – Δεκέμβριος 2013

Χρηματοδότηση: Τράπεζα της Ελλάδος