Στόχος της μελέτης ‘Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης και Πολιτιστική Πολυμορφία στο Χώρο της Μουσικής’ υπήρξε η καταγραφή των εξελίξεων της αγοράς όσον αφορά τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και η διερεύνηση της επίδρασης της σχετικής Ευρωπαϊκής πολιτικής στους εθνικούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και στην πολιτιστική πολυμορφία στο χώρο της μουσικής.

Το μοντέλο που υιοθετείται για τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δύναται να επηρεάσει σημαντικά τη δημιουργικότητα και να καθορίσει την ύπαρξη και τη διαθεσιμότητα ποικίλων μουσικών έργων και ρεπερτορίων. Ο τρόπος συλλογής και διανομής των δικαιωμάτων στους δημιουργούς και τους λοιπούς δικαιούχους αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν τον όγκο παραγωγής πολιτιστικών αγαθών και την παρουσία διαφόρων ειδών μουσικής στην αγορά.

Η μελέτη ανατέθηκε στο ΕΛΙΑΜΕΠ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βασίστηκε στη διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες που επιλέχθηκαν ως ‘case-studies’. Οι χώρες που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα είναι το Βέλγιο, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και η Ιταλία. Για την πραγματοποίηση της μελέτης το ΕΛΙΑΜΕΠ συνεργάστηκε με ειδήμονες σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις παραπάνω χώρες.

Διάρκεια: Δεκέμβριος 2008-Ιούνιος 2009

Χρηματοδοτήθηκε  από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Directorate General for Internal Policies, Policy Department Structural and Cohesion Policies)

Συντονιστής της μελέτης: Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής