ΗΦύλλιςΠαπαδαυίδείναι οικονομολόγοςμεεικοσαετή εμπειρίασε θέματα πουάπτονται τηςδιεθνούςοικονομικήςκαιτηςχρηματοοικονομικήςστρατηγικής στηνεπενδυτική τραπεζική. Έχει διατελέσει σύμβουλος σε κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζεςκαθώςκαι σε σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως.Ειδικότερα, εξειδικεύεταιστην ανάλυση τηςμακροοικονομικήςπολιτικής,των συναλλαγματικώνισοτιμιώνκαιτωνχρηματοπιστωτικών κρίσεων. Η πρόσφατη ερευνητικήτης δραστηριότητα επικεντρώνεταισε θέματα όπως:η διαμόρφωση άριστων συνθηκών χρηματοδότησηςσε χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία οικονομικού μετασχηματισμού,ο αντίκτυπος διεθνώς τηςδυνατότηταςεξόρυξης πετρελαίουτωνΗνωμένωνΠολιτειώναπό σχιστόλιθους και ο αυξανόμενοςρόλοςτου renminbi ως αποθεματικού νομίσματος. Επιπρόσθετα,έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διεθνείς οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, τα Ηνωμένα Έθνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. ΗΦύλλιςεμφανίζεται συχνά στο  Bloomberg, BBC, CNN και το CNBC ως σχολιαστής ενώαρθρογραφεί με επίσης αρκετά μεγάλη συχνότηταστο Bloomberg View και την Καθημερινή.