Στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται λιγότεροι μη νόμιμοι μετανάστες από ότι μέχρι τώρα νομίζαμε. Από τις υποθέσεις για 4.5 έως και 8 εκατομμύρια αλλοδαπούς που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δικαίωμα διαμονής, μία αναλυτική διερεύνηση της κατάστασης στα κράτη-μέλη οδηγεί τους ερευνητές του CLANDESTINO σε μια χαμηλότερη εκτίμηση, μεταξύ 2.8 και 6 εκατομμυρίων, για τον παραπάνω πληθυσμό. Και οι δύο παραπάνω εκτιμήσεις έγιναν για το έτος 2005. Οι τάσεις των μεταναστευτικών ροών δείχνουν ότι ο αριθμός των μεταναστών που διαμένουν παράνομα στην Ε.Ε. έχει μειωθεί ακόμα πιο πολύ σε σχέση με τότε. Όμως, πρέπει να γίνει εδώ μια διαφοροποίηση μεταξύ μη νόμιμης διαμονής και εργασίας.

Η παράνομη εργασία των νόμιμα διαμένοντων μεταναστών έχει γίνει πιο αισθητή με την επέκταση της Ε.Ε. και την αύξηση του αριθμού των πολιτών της Ε.Ε. που έχουν δικαίωμα μετακίνησης, όχι όμως και εργασίας.

Η εκτίμηση για 2.8 έως 6 εκατομμύρια μη νόμιμα διαμένοντες μετανάστες αποτελεί μέρος μιας νέας βάσης δεδομένων για την παράνομη μετανάστευση που δημιουργήθηκε από την Σύμπραξη του Ερευνητικού Προγράμματος CLANDESTINO (που αποτελείται από πέντε Ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα και μία Ευρωπαϊκή Μη Κυβερνητική Οργάνωση) που χρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για την περίοδο 2007-2009.

Με στόχο την διαφάνεια σε ένα ευαίσθητο πεδίο, το CLANDESTINO δημοσιεύει σήμερα στο Διαδίκτυο μια σειρά από στοιχεία και αναλύσεις. Η νέα βάση δεδομένων για την παράνομη μετανάστευση περιέχει μια σειρά από διαδραστικούς πίνακες με στοιχεία και εκτιμήσεις για την παράνομη μετανάστευση στην Ευρώπη. Με την συνδρομή ερευνητών από άλλες χώρες της Ε.Ε., η ερευνητική ομάδα του CLANDESTINO δημιούργησε ένα σύστημα ταξινόμησης για εκτιμήσεις σχετικά με την παράνομη μετανάστευση. Το ταξινομητικό αυτό σύστημα επισημαίνει στον χρήστη κατά πόσο οι διαφαινόμενες εκτιμήσεις βασίζονται σε αξιόπιστες πηγές και επιστημονικά άρτια μεθοδολογία, ή αν αποτελούν απλές εικασίες.

Η βάση δεδομένων υποστηρίζεται από μια σειρά μελετών που παρέχουν μία πιο περιεκτική εικόνα της παράνομης μετανάστευσης στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Οι μελέτες αυτές έγιναν από ερευνητές που διαμένουν στις χώρες που εξετάσθηκαν (πιο συγκεκριμένα τις Αυστρία, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Σλοβακία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο). Οι ερευνητικές εκθέσεις του CLANDESTINO αναλύουν όχι μόνο τους αριθμούς αλλά και τις κρατικές πολιτικές και διαδρομές των μη νόμιμων μεταναστών στις υπό εξέταση χώρες. Παράλληλα, διεξήχθησαν ανάλογες μελέτες στο Μαρόκο, την Τουρκία και την Ουκρανία έτσι ώστε να αναδειχθούν οι μεταναστευτικές προκλήσεις σε χώρες που αντιμετωπίζουν διαμετακομιστική μετανάστευση (transit migration) η οποία κατευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κύρια αποτελέσματα και προτάσεις πολιτικής για την κάθε χώρα ξεχωριστά είναι διαθέσιμα και με την μορφή κειμένων πολιτικής, τα οποία είναι γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα αλλά και στην κύρια γλώσσα της υπό μελέτη χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ειδική ιστοσελίδα του προγράμματος CLANDESTINO (μελέτες και κείμενα πολιτικής) και την ιστοσελίδα του Hamburg Institute of International Economics (HWWI) (βάση δεδομένων).