Την 1η Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Αριάν Κοντέλλη’ του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα «Ηλεκτρονική Δημοκρατία και Συμμετοχή Πολιτών: Ένας Νέος Δρόμος Πολιτικής Δραστηριοποίησης;». Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος EPACE-EU (Enhancing Public Awareness and Civic Engagement in the EU).

Τις τελευταίες δεκαετίες, η συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες φθίνει. Η διαρκής απαξίωση των πολιτών θέτει ζητήματα δημοκρατικής νομιμοποίησης εγείροντας το ερώτημα αν τα δημοκρατικά πολιτεύματα βρίσκονται σε παρακμή. Δεδομένης της υψηλής αποχής των πολιτών από τις εκλογικές διαδικασίες και γενικότερα την πολιτική, οφείλουμε να στοχαστούμε νέους καινοτόμους τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής τους στα κοινά.

Στην εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, εκκολάπτονται νέες μορφές ψηφιακής διακυβέρνησης και μέσα για την διευκόλυνση της άμεσης συμμετοχής των πολιτών. Η χρήση ψηφιακών εργαλείων όπως ψηφιακές κοινωνικές πλατφόρμες, διαδικτυακή ψηφοφορία κα. ανοίγει νέες προοπτικές και δυνατότητες στους πολίτες να συμμετέχουν στην διαμόρφωση πολιτικών.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 39 πολίτες διαφορετικής ηλικίας, επαγγελματικού αντικειμένου και εκπαιδευτικού επιπέδου για να συζητήσουν δομημένα και αρθρωμένα το μέλλον της Δημοκρατίας, την χρήση τεχνολογικών εργαλείων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και τρόπους για την ενίσχυση της δημοκρατικής και πολιτικής συμμετοχής. Συγκεκριμένα, κάποια από τα ερωτήματα που αναλύθηκαν ήταν τα παρακάτω: Πώς μπορεί η χρήση της τεχνολογίας να ενισχύσει αποτελεσματικά την πολιτική συμμετοχή των πολιτών στην ΕΕ; Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις για την υλοποίηση του εγχειρήματος της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας (e-democracy); Μπορεί η ηλεκτρονική δημοκρατία να προσφέρει ένα πλαίσιο γόνιμου και παραγωγικού διαλόγου και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που τη συνοδεύουν;