| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

Όροι Χρήσης – Δήλωση Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το ΕΛΙΑΜΕΠ επεξεργάζεται στο πλαίσιο λειτουργίας των ηλεκτρονικών σελίδων του.

Ως «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία σχετικά με εσάς, η οποία μπορεί να σας ταυτοποιήσει, ή να οδηγήσει στην ταυτοποίησή σας.

Η ιστοσελίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι πλήρως συμμορφωμένη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016 ή ΓΚΠΔ.  Συγκεκριμένα τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο. Τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς. Ειδικότερα, το ΕΛΙΑΜΕΠ επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο , e-mail, διεύθυνση, κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας με σκοπό την ενημέρωσή σας για τη δράση του ΕΛΙΑΜΕΠ και την απάντηση σε ερωτήματά σας σχετικά με τη δράση του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας στη χρήση προσωπικών δεδομένων όπως το email, με την αποστολή email στο gdpr@eliamep.gr.

Περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να υπάρξει μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης ή βελτίωσης των υπηρεσιών του. Τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν αρχικά συλλεγεί. Λαμβάνονται μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή, διαγράφονται ή διορθώνονται από τον ίδιο τον χρήστη μόνο και χωρίς καθυστέρηση.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ δε μεταφέρει και δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών των ηλεκτρονικών του σελίδων σε τρίτους, εκτός εάν α) υπάρχει ρητή συγκατάθεση επισκεπτών για την καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων, ή β) στις περιπτώσεις που η δημοσιοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου. Γενικότερα, τα στοιχεία που συλλέγονται από τους χρήστες των ηλεκτρονικών σελίδων και εντύπων του ΕΛΙΑΜΕΠ δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης.

H ιστοσελίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ δεν αποθηκεύει δεδομένα που έχουν διαγραφεί από τους χρήστες (άμεση διαγραφή ακόμα και από τα backup). Παράλληλα, παρέχονται πάντα τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή φορητότητας, εναντίωσης και αντίρρησης στους χρήστες όπως αυτά προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ, μέσω της επικοινωνίας στο email: gdpr@eliamep.gr .

Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται στο πλαίσιο λειτουργίας των ηλεκτρονικών του σελίδων. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του κάθε χρήστης θα μπορεί να επικοινωνεί στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@eliamep.gr.

Στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την χρήση των δεδομένων σας από εμάς ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή.

Εκδηλώσεις & E-newsletters: 

Κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας σε εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ ή την εγγραφή σας στο enewsletter, ο φορέας  συλλέγει  τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα που αναγράφονται στη φόρμα συμμετοχής,  τα οποία θεωρούνται ουσιώδη για την αποστολή ενημερωτικού υλικού και την εν γένει πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών σκοπών του και προκειμένου να σας απαντήσουμε ή επικοινωνήσουμε μαζί σας μεμονωμένα.

Δικτυακός τόπος και μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Η χρήση του Δικτυακού Τόπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς.

Σύνδεσμοι

Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει ο Φορέας μέσω του Δικτυακού Τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016.

Ο Φορέας στην προσπάθεια του να προωθήσει τη διαφάνεια και ανοικτότητα και να προασπίσει τα συμφέροντα του τελικού χρήστη, αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί δίκαιους όρους και γνωστοποιεί στον κύριο Διαδικτυακό τόπο του, οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους χρήσης και οι δια αυτών παρεχόμενες υπηρεσίες.

Εάν ένας δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων εντοπίσει, στον Δικτυακό Τόπο του Φορέα παράνομα δημοσιευμένο υλικό, το οποίο α) δεν καλύπτεται από κάποιον περιορισμό ή άλλη εξαίρεση σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και β) για τη χρήση του οποίου δεν έχει δοθεί η σχετική άδεια, ο ως άνω δικαιούχος παρακαλείται να επικοινωνήσει γραπτώς με τον Φορέα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eliamep@eliamep.gr

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία και δεδομένης της φύσης και της έκτασης του Διαδικτύου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης των σελίδων, επιλογών και περιεχομένων των σελίδων στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων του ΕΛΙΑΜΕΠ συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών

 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »