Ερευνητική Έδρα «Σταύρος Κωστόπουλος»
1 Σεπτεμβρίου 2018 - 31 Μαΐου 2019