| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

Enhancing the Integration of Women, Beneficiaries of International Protection by Development and Implementation of Multifaceted Integration Trainings (INTEGRA-TRAIN)

Στο πλαίσιο της αυξανόμενων προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να εφαρμοστούν δράσεις για να αντιμετωπιστούν τα κενά που παρουσιάζονται στην ενσωμάτωση των μεταναστών και προσφύγων στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Επιδίωξη του εν λόγω προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση της ενσωμάτωσης των γυναικών δικαιούχων διεθνούς προστασίας μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής εκπαιδευτικών δράσεων ενσωμάτωσης. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί μέσω της μεταφοράς γνώσης και εμπειρίας από κράτη-μέλη με μεγαλύτερη εμπειρία στην ενσωμάτωση προσφύγων (Ισπανία και Ιταλία) σε χώρες με μικρότερη εμπειρία και λιγότερο ανεπτυγμένες δομές ενσωμάτωσης (Βουλγαρία, Ελλάδα και Μάλτα), οι οποίες αποτελούν σημεία εισόδου για νεοαφιχθέντες πρόσφυγες και μετανάστες. Στην προοπτική των απρόσμενα υψηλών αριθμών των εισερχόμενων μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη, η διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων προσανατολισμού για την διευκόλυνση της εξοικείωσης με το κοινωνικό, νομικό, πολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον των κρατών-μελών, με στόχο μια συνολική διαδικασία ενσωμάτωσης στον μακρό χρόνο, καθίσταται απαραίτητη.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η προώθηση της ενσωμάτωσης των προσφύγων γυναικών μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων ενσωμάτωσης.
 • Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας μεταξύ εταίρων σε ότι αφορά τις εκπαιδευτικές δράσεις για την ενσωμάτωση των προσφύγων γυναικών.
 • Η οικοδόμηση της ικανότητας των ΜΚΟ και των κρατικών φορέων σε εθνικό επίπεδο να προσφέρουν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε μετανάστριες.
 • Η αύξηση της ετοιμότητας και της εξοικείωσης των γυναικών προσφύγων με την θεσμική, νομική, κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα του περιβάλλοντος υποδοχής, ως εργαλείου διευκόλυνσης των μακροπρόθεσμων διαδικασιών ενσωμάτωσης.

Για να επιτύχει τους στόχους αυτούς, το πρόγραμμα θα υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις:

 • Χαρτογράφηση των αναγκών εκπαίδευσης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των υπάρχοντων μηχανισμών για την παροχή εκπαίδευσης σε πέντε κράτη-μέλη της ΕΕ.
 • Επιλογή των υπαρχουσών διδακτικών ενοτήτων και των εκπαιδευτικών εγχειριδίων από την Ιταλία και την Ισπανία, τα οποία θα χρησιμεύσουν ως παράδειγμα και βάση για την ανάπτυξη αντίστοιχου υλικού στην Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Μάλτα. Αυτό το υλικό θα προσφέρει καθοδήγηση περί των θεματικών, των πληροφοριών και του περιεχομένου που θα συμπεριληφθεί στις εκπαιδεύσεις αλλά και καθοδήγηση για την μεθοδολογία των εκπαιδεύσεων σε ότι αφορά συγκεκριμένες ομάδες-στόχους.
 • Πραγματοποίηση δύο επισκέψεων μελέτης σε ιδρύματα για πρόσφυγες στην Ιταλία και την Ισπανία.
 • Ανάπτυξη και μετάφραση διδακτικών ενοτήτων και υλικού πληροφόρησης.
 • Υλοποίηση ενός διεθνούς και εθνικών σεμιναρίων εκπαίδευσης εκπαιδευτών.
 • Υλοποίηση τακτικών σεμιναρίων.

Εταίροι του προγράμματος:

 • Center For the Study of Democracy (Βουλγαρία – συντονιστής)
 • ΕΛΙΑΜΕΠ (Ελλάδα)
 • ΜΕΛΙΣΣΑ: Δίκτυο μεταναστριών στην Ελλάδα (Ελλάδα)
 • The People for Change Foundation (Mάλτα)
 • Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (Ισπανία)
 • Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali (Ιταλία)
 • Cooperation for Voluntary Service (Βουλγαρία)

Διάρκεια:

 • Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες (Ιανουάριος 2017 – Δεκέμβριος 2018).

Χρηματοδότηση:

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General Migration and Home Affairs.

Επικοινωνία:

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ρόζα Βασιλάκη.

 

 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »