| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

IDEA

Οι χώρες της Μεσογείου και της Ανατολικής Ευρώπης ως νέοι μεταναστευτικοί προορισμοί στην ΕΕ

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ εισήγαγε μια νέα Κοινοτική πολιτική στα θέματα της μετανάστευσης και του ασύλου. Οι στόχοι αυτής της πολιτικής καθορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Τάμπερε, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε όλα τα επίπεδα.

Η διαχείριση αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη της τις διάφορες μορφές μετανάστευσης και να ασκηθεί μέ διάφορα μέσα στις χώρες προορισμού και προέλευσης. Έτσι η δημιουργία μια Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία εναρμόνισης των εθνικών πολιτικών με τους Κοινοτικούς στόχους. Ανάμεσα στις ποικίλες μεταναστευτικές τάσεις στην Ευρώπη, ο ρόλος των νέων χωρών μετανάστευσης εμφανίζεται ιδιαίτερα σημαντικός. Το πέρασμα των χωρών αυτών από χώρες αποστολής σε χώρες υποδοχής σχετίζεται με την οικονομική τους ανάπτυξη, η οποία συναρτάται της εισόδου τους στην κοινή Ευρωπαϊκή αγορά και της πολιτικής τους σταθερότητας. Οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες της αλλαγής καθώς και οι απαντήσεις σε αυτές από τις κρατικές πολιτικές ποικίλλουν σημαντικά ανάμεσα στις χώρες της Βόρειας και Δυτικής, της Νότιας της Κεντροανατολικής Ευρώπης και οδήγησαν στην δημιουργία διαφόρων δομών μετανάστευσης και αγορών εργασίας. Αυτές οι διαφορές προσφέρουν μια πολύ ενδιαφέρουσα βάση για έρευνα η οποία θα μπορούσε να ρίξει φως στους μηχανισμούς της μετανάστευσης στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα αυτό, διάρκειας 30 μηνών, περιλαμβάνει εταίρους από 9 Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι έχουν σημαντική εμπειρία στην έρευνα στον τομέα της μετανάστευσης. Το πρόγραμμα θα αναλύσει τις αιτίες, τις συνέπειες και την επιρροή των μεταναστευτικών ροών στις νέες χώρες προορισμού στην Ευρώπη (στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη), σε αναφορά πάντα με τις εδραιωμένες χώρες υποδοχής μεταναστών (στην Βόρεια και Δυτική Ευρώπη). Η σύγκριση των μεταναστευτικών ροών και πολιτικών θα διευκολύνει την επισήμανση παρόμοιων αλλαγών και την μεταφορά εμπειριών. Η ανάλυση θα επικεντρωθεί στο ιστορικό, πολιτικό και οικονομικό υπόβαθρο των διαδικασιών της μετανάστευσης. Ο τελικός στόχος θα είναι η δημιουργία ενός μοντέλου των μελλοντικών μεταναστευτικών τάσεων σε επιλεγμένες περιοχές της ΕΕ. Ο στρατηγικός στόχος του προγράμματος αυτού είναι να στηρίξει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εθνικών και Ευρωπαϊκών μεταναστευτικών πολιτικών.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας, Έκτο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Θεματική προτεραιότητα 8.1, Έρευνα που αφορά στις Δημόσιες Πολιτικές. Επιστημονική υποστήριξη των πολιτικών αυτών

Διάρκεια: 1 Ιανουαρίου 2007 – 30 Ιουνίου 2009

Συντονιστής του προγράμματος: Prof. Marek Okolski, Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, Πολωνία
Συντονιστής για το ΕΛΙΑΜΕΠ: Δρ. Άννα Τριανταφυλλίδου

Βοηθοί Ερευνητές: Ντάρια Λαζαρέσκου, Μικαέλα Μαρούφωφ, Μαρίνα Νικόλοβα

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Προγραμμάτος.

Επικοινωνία
Δρ. Άννα Τριανταφυλλίδου, Ερευνήτρια Α, ΕΛΙΑΜΕΠ

 
 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »