| Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής
 

Aξιολογώντας τα μέτρα και τις πολιτικές ένταξης των ευάλωτων ομάδων μεταναστών (ASSESS)

logo EC (2)

Μέσα από σειρά δράσεων και κειμένων, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει τη σημασία της ένταξης προκειμένου να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό των μεταναστών. Με στόχο να αναδείξει τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη της μετανάστευσης στην Ευρώπη,  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το 2011 την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών. Το κείμενο αυτό δίνει έμφαση στην πλήρη συμμετοχή των μεταναστών σε όλες τις πτυχές της συλλογικής ζωής. Επισημαίνει ότι για να είναι αποτελεσματικά, τα μέτρα ένταξης πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις όπως οι Ευρωπαίοι πολίτες. Παρά τη λήψη μέτρων και πολιτικών προς αυτή την κατεύθυνση από τα κράτη-μέλη, οι μετανάστες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες ένταξης στην κοινωνία, στην απασχόληση και στην εκπαίδευση.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ASSESS (Αξιολογώντας τα μέτρα για την ένταξη των ευάλωτων ομάδων μεταναστών) θα καταγράψει και θα αξιολογήσει τις πολιτικές και τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο για την ένταξη των μεταναστών. Ειδικότερος στόχος της αξιολόγησης είναι να εντοπίσει τα θετικά σημεία και τις δυσκολίες στην εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών και των κοινών προτύπων ένταξης που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εστιάζει ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες μεταναστών, όπως είναι οι γυναίκες, τα παιδιά και τα θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking).

Ειδικότεροι στόχοι του έργου:

Δράση 1: Καταγραφή και αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης των πολιτικών και προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την ένταξη των μεταναστών.

Δράση 2: Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων μεθοδολογικών εργαλείων για την παρακολούθηση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των μέτρων και των δράσεων για την ένταξη των μεταναστών. Στόχος είναι η χρήση των εργαλείων αυτών για την αξιολόγηση των πολιτικών και των μέτρων που υιοθετούν τα κράτη-μέλη, καθώς και της αποτελεσματικότητάς τους αναφορικά με την ένταξη των ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων μεταναστών, όπως είναι οι γυναίκες, τα παιδιά και τα θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Δράση 3: Διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής και ανάδειξη καλών πρακτικών για την υποστήριξη και βελτίωση της ένταξης των ευάλωτων ομάδων μεταναστών.

Δράση 4: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αρμόδιων κρατικών και μη κρατικών φορέων σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με την ανάγκη μέτρων και διαδικασιών ένταξης που συγκεκριμένα απευθύνονται στις ευάλωτες ομάδες μεταναστών, και έχουν στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού τους αποκλεισμού και της εκμετάλλευσής τους.

 Προσδοκώμενα αποτελέσματα:

 • Βελτίωση των μέτρων και των πολιτικών για την ένταξη των μεταναστών μέσω της δημιουργίας επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής, ιδιαίτερα αυτών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι γυναίκες, τα παιδιά και τα θύματα εμπορίας ανθρώπων.
 • Ενίσχυση των πολιτικών που ευνοούν την πρόσβαση των μεταναστών, και ειδικότερα των ευάλωτων ομάδων, σε βασικά κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες, και έχουν στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της εκμετάλλευσης και της εμπορίας  ανθρώπων.
 • Ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής, της ερευνητικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τη σημασία θέσπισης πολιτικών ένταξης που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων μεταναστών.
 • Ενίσχυση της συνοχής των ενταξιακών πολιτικών σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο.

 Η έρευνα διεξάγεται σε 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν σημαντικές διαφορές ως προς την εμπειρία τους με τη διαχείριση της μετανάστευσης, καθώς και στις πολιτικές ένταξης που ακολουθούν. Η έρευνα θα διεξαχθεί σε 5 παλαιότερα κράτη-μέλη της ΕΕ, τα οποία έχουν μεγάλη εισροή μεταναστών από τρίτες χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία), και σε 5 κράτη-μέλη τα οποία αποτελούν νέες χώρες υποδοχής μεταναστών (Βουλγαρία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία).

 Οι εταίροι του έργου:

 • Center for the Study of Democracy/CBS (Βουλγαρία) – Φορέαςσυντονισμού
 • Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights/BIM (Αυστρία)
 • Centre for Migration and Intercultural Studies, University of Antwerp (Βέλγιο)
 • Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής/ΕΛΙΑΜΕΠ (Ελλάδα)
 • Centre for Social Studies and Policies/Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali (Ιταλία)
 • ACCEM (Ισπανία)
 • The People for Change Foundation (Μάλτα)
 • Center for Policy Studies, Central European University (Ουγγαρία)
 • Lazarski University (Πολωνία)
 • People in Need/piN (Σλοβακία)

 Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2013 και έχει διάρκεια 18 μηνών. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Δρα Ντία Αναγνώστου (danagnos@eliamep.gr) και την κα Έντα Γκέμι (eda@eliamep.gr), υπεύθυνες για τη διεξαγωγή της έρευνας στην Ελλάδα.

Κατεβάστε το φυλλάδιο του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

 

 
 
 
Social Media
ΕΛΙΑΜΕΠ Newsletter

Εισάγετε το email σας

 

  ELIAMEP Newsflash
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 2107257110
Email: eliamep@eliamep.gr
Bασ. Σοφίας 49, Αθήνα, 10676
Φόρμα Επικοινωνίας & Χάρτης »